Rekrutacja

REGULAMIN

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Kandydata o przekazanie danych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie osoby biernej zawodowo
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Kandydata o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie
Załącznik nr 6 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 7 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 8 – Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testu kompetencji
Załącznik nr 9 – Wyniki I i II Etapu rekrutacji oceny merytorycznej i rozmowy z doradcą
Załącznik nr 10 – Oświadczenie osoby z niepełnosprawnościami
Załącznik nr 11 – Deklaracja udziału w projekcie

Umowa szkoleniowa
Załącznik nr 1 do umowy szkoleniowej Ośw.o posiadanym statusie

Wzór druku ZUS US 7 – przykład
Wzór zaświadczenia ZUS

 

Wsparcie finansowe

REGULAMIN

Załącznik nr 1 – Wzór Biznesplanu
Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej Biznesplanu
Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej Biznesplanu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu
Załącznik nr 6 – Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
Załącznik nr 7 – Umowa na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 1407_2013

 

Rozliczenie projektu

Oświadczenie Uczestnika projektu podwójne finansowanie

Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego