Jeśli masz pomysł na własną firmę ….

zgłoś się do Projektu

„Kapitał dla przedsiębiorczych”,

I edycja rekrutacji rozpocznie się

od 2 lutego do 13 lutego 2009r. !!!

od 28 września do 30 września 2009 – DODATKOWY NABÓR !!!

Informujemy, że od dnia 30-01-2009r. dostępna jest strona internetowa Projektu „Kapitał dla przedsiębiorczych” Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na www.kapitaldlaprzedsiebiorczych.pl

CEL PROJEKTU

Realizacja projektu ma służyć poprawie sytuacji gospodarczej naszego regionu poprzez promocję postaw przedsiębiorczych i pomoc młodym przedsiębiorcom. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, którzy szukają możliwości samozatrudnienia, mają dobry pomysł, a nie mają wystarczających zasobów finansowych, możliwości oraz wiedzy do realizacji swoich działań.

W ramach Projektu przewidujemy następujące formy wsparcia:

Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej ( 40h zajęć dydaktyczno – warsztatowych)

Indywidualne doradztwo związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa ( 5h przed zarejestrowaniem działalności oraz 3h po zarejestrowaniu działalności)

Wsparcie finansowe w postaci

Wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej do 40 tys. PLN

Wsparcie finansowe w postaci dotacji pomostowej na okres 6 miesięcy (do 1 tys. PLN/miesiąc)

Wsparcie finansowej w postaci przedłużonej dotacji pomostowej na kolejne 6 miesięcy (do 1 tys. PLN/miesiąc)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą pod warunkiem, że zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (posiadają zameldowanie stałe lub tymczasowe), nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień podpisania przez uczestnika projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie, znajdującej się w Formularzu rekrutacyjnym), nie zamierzają „przejąć” działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzice, współmałżonek, dzieci) oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup :

Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich

Kobiety

Osoby młode w przedziale wiekowym 18 – 34 lat

Długotrwale bezrobotni – pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat

Osoby z maksymalnie wykształceniem średnim ogólnym, zasadniczym zawodowym lub niższym

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i dostarczyć go osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Projektu Lidera lub Partnera w zależności od miejsca planowanej działalności gospodarczej Kandydata.

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.

powiat: mielecki, kolbuszowski

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

powiat: leżajski, łańcucki, przeworski

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze

m. Rzeszów, powiat: rzeszowski, strzyżowski

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

m. Krosno, powiat: krośnieński, brzozowski, sanocki, bieszczadzki, leski

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego

m. Przemyśl, powiat: przemyski, jarosławski, lubaczowski

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

powiat: stalowowolski, tarnobrzeski, niżański

Cech Rzemiosł Różnych w Jaśle

powiat: jasielski, dębicki, ropczycko-sędziszowski

Formularze rekrutacyjne wraz załącznikami dostępne są w Biurze Projektu Lidera oraz Partnerów oraz do pobrania poniżej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

UWAGA!!! Dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie od dnia 30-01-2009r.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o nie uczestniczeniu w innym projekcie w ramach Działania 6.2. PO KL i nie korzystaniu ze Środków Funduszu Pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Karta oceny formalnej i merytorycznej

Oświadczenie o niefigurowaniu w Ewidencji Podatników prowadzących Działalność Gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego

Ponadto do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:

Kserokopię dowodu osobistego

Zaświadczenie z wydziału meldunkowego o zameldowaniu czasowym (jeżeli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania)

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby długotrwale bezrobotnej (jeśli dotyczy)

Po zakwalifikowaniu się do Projektu Uczestnik będzie zobowiązany w przeciągu 5 dni roboczych dostarczyć Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, właściwego według miejsca zameldowania Kandydata o niefigurowaniu w Ewidencji Podatników prowadzących Działalność Gospodarczą.

Miejsce składania Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami dla kandydatów z powiatu stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego:

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57 (Edyta Jarmolińska, Anna Macierzyńska)

email:ejarmolinska@rig-stw.pl,amacierzynska@rig-stw.pl, rig@onet.pl

http://www.rig.stalowawola.go3.pl/