logo

O PROJEKCIE

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie, gminy skupione w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Stalowej Woli: tj. Gmina Stalowa Wola, Gmina Nisko,

 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) w tym znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, os. długotrwale bezrobotne, os. niepełnosprawne, os. 50+, os. niskowykwalifikowane), które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 mc-y przed przystąpieniem do projektu

UWAGA!!! Grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze MOF Stalowej Woli (gmina Stalowa Wola, Gmina Nisko), które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

 

Cel główny: zwiększenie o 28 liczby nowoutworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw uruchomionych na obszarze rewitalizowanych Gmin Stalowa Wola i Nisko w okresie do 31.07.2023 r. poprzez wsparcie osób z grupy docelowej projektu.

 

Formy wsparcia:

1)SZKOLENIA grupowe dla 31 Uczestników/Uczestniczek projektu

2)Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (23 050,00 zł) dla 28 Uczestników/Uczestniczek projektu

3)Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 000,00 zł przez okres 12 m-cy.

Projekt jest komplementarny z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola i Nisko. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki (cel OP VII RPO WP) poprzez udzielenie wsparcia osobom z grupy docelowej oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego terenów rewitalizowanych na terenie MOF Stalowa Wola i Nisko.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 618 356,00 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 1 569 708,20 zł w tym z UE: 1 375 602,60 zł

 

Rekrutacja w ramach projektu przewidziana jest na styczeń 2022 r.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu ukażą się w najbliższych tygodniach w zakładce „DOTACJE MOF”.

Informacji udzielają również pracownicy Regionalnej Izby Gospodarczej

 

Kontakt:

Regionalna Izba Gospodarcza

Ul. 1-go Sierpnia 26b

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 844 03 57

e-mail: sekretariat@rig-stw.pl