logo

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, iż z dniem 31.12.2022r. Regionalna Izba Gospodarcza zakończyła nabór wniosków do projektu „Mikropożyczka”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 informujemy, że z dniem 24.03.2021r. przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji o pożyczkach odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem RIG.
Za utrudnienia przepraszamy.

Telefon kontaktowy: 15 844 03 57

 

Informujemy, iż z dniem 31.12.2022r. Regionalna Izba Gospodarcza zakończyła nabór wniosków do projektu „Mikropożyczka”.

 

POŻYCZKI dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących
w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego.

 

Regionalna Izba Gospodarcza podpisała umowę nr 2/RPPK/12319/2020/VIDPE/231
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  w ramach której  będziemy realizować zadanie
wdrożenia Instrumentem Finansowym – Mikropożyczka utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Podstawowe parametry Mikropożyczki

 1. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania przy zastosowaniu stopy procentowej w wysokości 0,1%. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

 2. Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 80 tys. zł.

 3. Maksymalny okres spłaty Pożyczki małej nie może być dłuższy niż 84 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Mikropożyczki.

 4. Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.

 5. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki małej Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.

 6. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki małej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Mikropożyczki.

 7. Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

Kto może ubiegać się o pożyczkę

Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

 2. osoby ubogie pracujące,

 3. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

 4. rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa,

 5. reemigranci,

 6. imigranci.

 

Przeznaczenie finansowania

1. W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, przez Ostatecznego Odbiorcę na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości
1 500 000,00 zł na udzielenie co najmniej 28 Jednostkowych Pożyczek.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Informacje na temat projektu i jego zasad:

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli 

ul.1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola,

tel. 15 844 03 57,

 www.rig-stw.pl

 

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA ZLOKALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Lp.

Nazwa placówki/filii/

oddziału/punktu obsługi klienta

Miejscowość

Adres

Otwarte w dniach

W godzinach

1.

Regionalna Izba Gospodarcza

Stalowa Wola  

37-450 Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 26B  

poniedziałek – piątek  

7.30 – 15.30  

2.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

 

Leżajsk

37-300 Leżajsk ul. Targowa 9

poniedziałek-piątek

7.30 – 15.30

 

3.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg ul. Dekutowskiego 6

poniedziałek-piątek

7.00 – 14.00

4.

Biuro Rachunkowe Monika Łata

Nisko

37-400 Nisko ul. Kościuszki 8

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

 


Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/68/

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN:

Regulamin Funduszu


WNIOSEK:

Wniosek o udzielenie pożyczki

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Biznesplan

Oświadczenie poręczyciela

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Upoważnienie BIG konsument od 13.05.2020r.

Upoważnienie BIG przedsiębiorca od 13.05.2020r.

Oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia

Oświadczenie zgodności danych

Zaświadczenie o wysokości zarobków

Oświadczenie osoby będącej dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia

 

UMOWA POŻYCZKI:

Umowa pożyczki


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY POŻYCZKI:

Karta produktu

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie pomoc publiczna

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

ROZLICZENIE POŻYCZKI:

Sprawozdanie z realizacji pożyczki od 11.02.2021r.

Deklaracja pochodzenia

 

Instrument Finansowy „Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 fepr-pl-podk-ueefsi