STATUT

REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W STALOWEJ WOLI

 

           

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art.1

 1.     Regionalna Izba Gospodarcza  w Stalowej Woli, zwana dalej Izbą,  jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą  przedsiębiorców oraz ich związki.
 2.     Siedzibą Izby jest miasto Stalowa Wola.
 3.     Izba może używać skrótu : RIG w Stalowej Woli.

 

Art.2

            Izba posiada osobowość prawną i  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989r. o Izbach Gospodarczych ( t.j. Dz.U.z 2009r, Nr  84, poz.  710   z późniejszymi zmianami ), ustawy z dnia 23 maja 1991 r.   o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235, z późn. zm.)  oraz  w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

Art. 3

             1. Terenem działania Izby są województwa polski wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa  podkarpackiego na terenie którego siedzibę posiada Izba.

             2. Izba używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Izby i formy ich realizacji

 

Art.4

 Podstawowymi zadaniami Izby są :

 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.                            
 2. Współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej, a w szczególności na odcinku działalności naukowo- technicznej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej  inwalidów i osób niepełnosprawnych  oraz na odcinku rozwoju życia gospodarczego i wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby.
 3. Współtworzenie warunków dla integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego miast i gmin na których obszarze działa Izba.
 4. Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.
 5. Współuczestniczenie w wypracowaniu rozwiązań ogólnosystemowych  dotyczących gospodarki.
 6. Upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.
 7. Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, udzielania pożyczek i poręczeń kredytowych dla członków RIG oraz małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru działalności RIG, ze środków własnych RIG, ze środków uzyskanych od rządu i samorządów terytorialnych oraz ze środków unijnych (UE) wspierających regionalną samorządność gospodarczą.
 8. reprezentowanie interesów przedsiębiorców – pracodawców, którzy są członkami Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi
 9. Kształtowania i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

 

Art.5

1.  Izba realizuje swoje zadania głównie poprzez :

 

1)         Występowanie pod adresem właściwych organów fiskalnych i kontrolnych z propozycjami i wnioskami we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem gospodarki i prowadzeniem działalności gospodarczej.

2)        Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawno- gospodarczych oraz uczestniczenie, na zaproszenie właściwych organów w ich opracowywaniu.

3)        Wdrażanie i promowanie lokalnej polityki gospodarczej.

4)        Delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach tych ciał opiniodawczo – doradczych, których działalność dotyczy spraw gospodarczych.

5)        Współdziałanie – w sprawach gospodarczych z terenowymi organami władzy i administracji państwowej w województwie

6)        Współdziałanie – w tychże sprawach – z innymi podmiotami kreującymi lokalną politykę gospodarczą.

7)        Współorganizowanie banków informacji, giełd i innych przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości i inicjatywności gospodarczej.

8)        Informowanie swoich członków o problemach rozwoju społeczno- gospodarczego miasta.

9)        Zapewnianie mikro, małym średnim przedsiębiorcom, osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej a także podmiotom ekonomii społecznej aktualnej informacji oraz doradztwa ekonomicznego, prawnego i organizacyjnego.

10)      Współorganizowanie przepływu i wykorzystania informacji naukowo – technicznej.

11)       Inicjowanie i współorganizowanie szkoleń kadry menedżerskiej.

12)      Aktywne popieranie działań na rzecz zharmonizowania systemu kształcenia z potrzebami gospodarki miast i gmin.

13)      Aktywne popieranie rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą.

14)      Stworzenie warunków dla rozstrzygania spraw spornych wynikających miedzy członkami Izby w związku z działalnością gospodarczą.

15)      Organizowanie i prowadzenie tzw. Inkubatorów Przedsiębiorczości.

16)   Organizowanie sympozjów i sesji naukowych na tematy związane z rozwojem

       gospodarczym regionu i Kraju, oraz gospodarczą polityką wolnorynkową, marketingiem i postępem technicznym.

17) Prowadzenie działalności gospodarczej

18) Prowadzenie Arbitrażu Gospodarczego spraw związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorców.

 

2.  Izba może tworzyć Podmioty Gospodarcze do realizacji celów statutowych RIG, w tym Fundusze Pożyczkowe udzielające pożyczek przedsiębiorcom a także osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej i Fundusze Poręczeń Kredytowych, Fundacje lub Spółki Prawa Handlowego.

 

Art.6

Przedmiot działalności gospodarczej Izby to:

1)   Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

2)   Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

3)  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

4)   Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

5)  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

6)  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

7)  Reklama

8)   Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  niesklasyfikowana

9)  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 10) Pozostałe formy udzielania kredytów

 

Art.7

Izba w podejmowanych działaniach jest samodzielna w ramach obowiązującego porządku prawnego.

 

Art.8

 Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działalności.

 

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki Członków Izby zwyczajnych i honorowych

 

Art.9

  1. Członkiem Izby może być każdy  przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie działania Izby .

  2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi reprezentowani są w Izbie przez swoich przedstawicieli.

  3. Członkowie Izby mogą łączyć się w klastry branżowe na podstawie umowy konsorcjum/porozumienia konsorcjum.

 

Art.10

1. Nabycie członkostwa Izby następuje na mocy uchwały Zarządu Izby, podjętej w oparciu o złożoną deklarację członkowską.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany podmiot posiada prawo odwołania się od negatywnej decyzji Zarządu  do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

3. Postanowienia ust.1 nie maja zastosowania do członków założycieli.

4. Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:  :

1)     – pisemnego wypowiedzenia członkostwa dokonanego przez Członka Izby za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca.

2)   wykreślenia członka wskutek zaprzestania przez członka prowadzenia działalności gospodarczej (wykreślenie z właściwych rejestrów )  – z dniem  powzięcia przez Izbę wiadomości o tym fakcie lub niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy

3)    wykluczenia członka :

a) z powodu nieprzestrzegania przez członka Izby postanowień statutu, w tym naruszenia obowiązków członka Izby określonych w statucie , nieprzestrzegania  regulaminów i uchwał organów Izby,

b) gdy dalsze jego członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię,

c) gdy członek Izby prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi.

5. Wykreślenie członka z powodów, o których mowa w ust 4 pkt 2  następuje na podstawie uchwały Zarządu  Izby.

6. Wykluczenie członka z powodów, o których mowa w ust 4 pkt 3  następuje na podstawie uchwały Zarządu  Izby. Od decyzji Zarządu Izby w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia  w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Izby.  Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na swoim najbliższym posiedzeniu.


Art.11

Członkom Izby przysługuje :

 1.        Korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.
 2.       Prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Izby z głosem stanowiącym.
 3.       Prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby.
 4.       Zgłaszanie wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności Izby.
 5.       Korzystanie z doradztwa prawnego, ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego Izby na zasadach określonych przez jej Zarząd.
 6.       Korzystanie z pomocy gospodarczej Izby, między innymi z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych i pożyczkowych RIG na zasadach określonych przez Zarząd.
 7.       Korzystanie z działalności mediacyjnej/ polubownej i pojednawczej/ zorganizowanej przez Izbę.
 8.       Korzystanie z wszelkich ulg i udogodnień ustanowionych przez organy Izby.

 

 

 

Art.12

Członkowie Izby zobowiązani są do :

 1.        Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał  organów Izby.
 2.       Współdziałania w realizacji statutowych celów Izby.
 3.       Przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki zawodowej oraz dobrych obyczajów kupieckich.
 4.       Regularnego i terminowego płacenia składek członkowskich.
 5.       Dbania o dobre imię Izby poprzez swoją postawę i działanie.

 

ROZDZIAŁ IV

 

 


Organy Izby

 

Art.13

1.Organami Izby są :

1)      Walne Zgromadzenie Członków Izby.

2)     Zarząd Izby

3)     Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja organów Izby, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia trwa 3 lata.

3. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję.

4. Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa RIG złożona na piśmie w czasie trwania kadencji nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

      1. Zarząd wyznacza z własnego grona P.O. Prezesa RIG.

            2. Wybór nowego Prezesa odbyć się winien przez Zgromadzenie Członków Izby w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy.

5. W skład organów Izby mogą wchodzić osoby fizyczne – Członkowie Izby a także  osoby fizyczne będące przedstawicielami  Członków Izby  nie będących osobami fizycznymi.

6.      Wszystkich członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej obowiązuje zasada zachowania bezstronności   i poufności w stosunku do wszelkich dokumentów  i informacji związanych z działalnością Izby (konieczność podpisania deklaracji bezstronności i  poufności).

7.      Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje na skutek :

a)      Złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;

b)      Śmierci;

c)      ustania członkostwa w Izbie członka będącego osobą fizyczna,

d)     Ustania członkostwa w Izbie członka nie będącego osobą fizyczną, którego przedstawicielem był członek danego organu;

e)      Odwołania przedstawiciela przez członka nie będącego osobą fizyczną – z chwilą dojścia tego odwołania do wiadomości Izby,

f)       odwołania członka organu w czasie kadencji przez właściwy organ .

8. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Izby następuje w formie uchwały tego organu.

Art.14

 1.        Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą władzą Izby.
 2.       Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1)      Uchwalenie Statutu Izby i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków

2)     Uchwalenie założeń programowych działalności Izby.

3)     Wybór Prezesa i pozostałych Członków Zarządu RIG.

4)     Wybieranie i odwoływanie  organów Izby .

5)     Rozpatrywanie sprawozdań z działalności pozostałych organów Izby i udzielanie absolutorium Zarządowi.

6)     Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 

7)     Ustalenie kwoty, do której Zarząd Izby może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe w imieniu Izby jeżeli,  zobowiązania Izby przekraczają wartość sum bilansowych; nie dotyczy to  środków pochodzących z  projektów UE.

8)     Podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

9)     Nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Izby.

10)  Nadawanie tytułu Honorowego Członka Zarządu Izby.

 

 1.       Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2.       Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd Izby raz do roku.
 3.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest :

1)      Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Izby.

2)     Na mocy uchwały Zarządu Izby podjętej z ważnych względów.

 1.       Uchwały zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ,zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem gdy Statut przewiduje większość kwalifikowaną, w głosowaniu jawnym, przy obecności  co najmniej 50% członków w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu, w godzinę po upływie pierwszego terminu określonego w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych przedstawicieli członków. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 2.       Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu jawnym.
 3.       W przypadku zgłoszenia przez  co najmniej  10 % obecnych na Walnym Zgromadzeniu Izby członków wniosku głosowania tajnego, o sposobie takiego głosowania decyduje Walne Zgromadzenie   zwykłą większością głosów.
 4.       Każdy członek Izby dysponuje  na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
 5.    Członkowie Izby niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu Izby przez swoich przedstawicieli
 6.     Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

 

                  

Art.15

 1.        Zarząd Izby, zwany dalej Zarządem jest organem Izby.
 2.       Zarząd składa się z 7 do 10 członków w tym Prezesa. Wybór Prezesa i Członków Zarządu dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu.
 3.       Do kompetencji Zarządu należy :

1)      Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

2)     Reprezentowanie Izby na zewnątrz.

3)     Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach związanych z działalnością Izby, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Szczegóły pracy określa Regulamin Pracy Zarządu.

4)     Zarząd RIG ma prawo do  powoływania /odwoływania Pełnomocnika RIG do realizacji i nadzoru zadań gospodarczych, z zakresu pośrednictwa finansowego i poręczeń kredytowych , o których mówi art. 4 ust. 7 statutu. Zarząd ustala szczegółowe kompetencje i zadania Pełnomocnika oraz sposób rozliczania jego działalności.

5)     Zatwierdzenie Budżetu Biura Izby.

6)     Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Izby.

7)     Ustalanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Izby.

8)     Ustanowienie prokury i powoływanie i odwoływanie prokurenta.

9)     Zaciąganie zobowiązań na rzecz Funduszu Pożyczkowego  Izby do wysokości pozyskiwanego wsparcia finansowego środkami UE i budżetu zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy.

10)  Członkowie Zarządu mają prawo wglądu do ksiąg handlowych.

 1.       Na czele Zarządu stoi Prezes.
 2.       Wiceprezesów Zarządu Izby wybierają na wniosek Prezesa członkowie Zarządu w tajnym głosowaniu.
 3.       Oświadczenie woli w imieniu Izby składają:

–          dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub V-ce Prezes albo

–          Prezes lub V-ce Prezes z prokurentem.

 1.       W zależności od potrzeb Zarząd może powołać doraźne lub stałe komisje problemowe do opracowania i realizacji określonych  w powołaniu zadań.
 2.       Zarząd Izby działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

 Art.16

 1.        Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 

 

1)      Przeprowadzenie – co najmniej raz w roku – kontroli całokształtu działalności Izby, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej.

2)     Występowanie do Zarządu Izby z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

3)     Wnioskowanie – w uzasadnionych przypadkach – do Walnego Zgromadzenia o uchylenie uchwały lub postanowienia Zarządu.

 1.       Komisja Rewizyjna wyłania ze swego grona przewodniczącego, który uczestniczyć może, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Art.17                        

         1. Organizacyjno – merytoryczną i techniczno –biurową obsługę organów Izby wykonuje Biuro Izby, złożone z pracowników etatowych.

2. Biurem Izby kieruje Dyrektor.

3. Liczbę pracowników Biura ustala Dyrektor Biura po zasięgnięciu opinii Zarządu Izby. Zarząd  powołuje Dyrektora Biura. W przypadku zmiany Prezesa lub więcej niż 50% Zarządu, dyrektor Biura przez okres 2-ch lat podlega ochronie bez możliwości wypowiedzenia warunków umowy, chyba że dyscyplinarnie  w przypadku naruszenia KP.

4. Dyrektor Biura Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

5. Dyrektor Biura Izby uczestniczyć może, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

6. Do obowiązków Dyrektora Biura Izby należy ponadto.:

a)      Opracowywanie planu budżetu działalności Izby ;

b)     Opracowywanie i prowadzenie działalności gospodarczej Izby;

c)      Nadzór nad opracowywaniem projektów gospodarczych realizowanych przez  Izbę;

d)     Dyrektor Biura jako Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością nadzoruje przestrzeganie i stosowanie procedur Systemu Zarządzania Jakością

7. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji Dyrektora Biura Izby określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

8. Dyrektor Biura Izby ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, które będą niezgodne z   obowiązującym prawem – na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.


Art.18

 1.        Nadzór nad przestrzeganiem prawa podatkowego, finansów w Izbie pełni Główny Księgowy.
 2.       Główny księgowy Izby ponadto:

1)      dochowuje należytej staranności aby księgowo-finansowa działalność Izby prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2)     współdziała w opracowywaniu inżynierii zarządzania Izbą.

3)     współzarządza finansami projektów realizowanych przez RIG.

4)     współpracuje z Dyrektorem Biura Izby i Prezesem Zarządu w zakresie finansowe działalności Izby.        

  5) współpracuje z audytorami w okresie kontroli działalności finansowej Izby.

                       6) ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, które będą niezgodne z obowiązującym prawem – na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

           

ROZDZIAŁ V


Honorowi Członkowie Izby

                                                                                

 

Art.19

 1.        Honorowi Członkowie Izby to:

a) Honorowy Prezes Izby

b) Honorowy Członek Zarządu Izby

 1.       Za wybitne zasługi na rzecz Izby, Walne Zgromadzenie może nadać Honorowe Członkostwo  Zarządu Izby osobom, które pełniły funkcje kierownicze w Zarządzie Izby przez okres co najmniej dwóch kadencji.
 2.       Osobie, która pełniła funkcję Prezesa Izby przez co najmniej dwie pełne kadencje i w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Izby, Walne Zgromadzenie może nadać tytuł Honorowego Prezesa Izby.
 3.       Tytuł Honorowego Prezesa Izby i Honorowego Członka Zarządu Izby jest dożywotni.
 4.       Honorowemu Prezesowi Izby przysługuje:

a) prawo wypowiadania się w sprawach istotnych dla Izby,

b) prawo przewodniczenia gremiom powoływanym przez organy Izby,

c) czynne prawo udziału w pracach Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich      uroczystościach i spotkaniach Izby,

  d) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby tylko w  przypadku, gdy posiada wiedzę, że Statut Izby jest łamany a organ zarządzający Izby tj. Zarząd, nie podejmuje działań naprawczych mimo pisemnego powiadomienia o nieprawidłowościach.

6. Honorowym Członkom Zarządu Izby przysługuje:

a) prawo wypowiadania się w sprawach istotnych dla Izby,

b) czynne prawo udziału w pracach Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich uroczystościach i spotkaniach Izby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Izby

 

Art.20

 1.        Zysk z działalności gospodarczej RIG jest w całości przeznaczany i wykorzystywany na działalność statutową RIG.

2.  Majątek Izby powstaje :

1)  ze składek członkowskich,

2)   z darowizn, spadków i zapisów,

3)   z dochodów własnego majątku,

4)   z dochodów własnej działalności gospodarczej,

5)   z realizacji programów rządowych,

6)   z dotacji Unii Europejskiej,

7)   składki wpłacane przez członków klastrów z tytułu przynależności do klastrów.

 

Art. 21

 1.        Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Izby.
 2.       Składka jest płatna do ostatniego dnia każdego miesiąca z góry na konto bankowe Izby lub w kasie biura Izby.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

 

Art.22

Zmiany Statutu Izby dokonać może Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością 90 %  głosów członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Art.23

 1.        Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Izby większością 90%  głosów obecnych na zebraniu członków Izby .
 2.       Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony  majątek Izby
 3.       Walne Zgromadzenie po uchwaleniu uchwały w sprawie rozwiązania Izby, ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Niniejszy Statut został przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków

Regionalnej Izby Gospodarczej nr 10/06/2016 z dnia 10.06.2016r.