Zgodnie ze Statutem RIG Rozdział III Prawa i obowiązki Członków Izby Art.9 pkt. 1 ,,Nabycie członkostwa Izby następuje na mocy uchwały Zarządu Izby, podjętej w oparciu o złożoną deklarację członkowską.”

 

Deklaracja członkowska (2023-07-05) do pobrania

Statut Izby

 

Członkom Izby przysługuje:

 1. Korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.
 2. Prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Izby z głosem stanowiącym.
 3. Prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby.
 4. Zgłaszanie wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności Izby.
 5. Korzystanie z doradztwa prawnego, ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego Izby na zasadach określonych przez jej Zarząd.
 6. Korzystanie z pomocy gospodarczej Izby, między innymi z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych i pożyczkowych RIG na zasadach określonych przez Zarząd.
 7. Korzystanie z działalności mediacyjnej/ polubownej i pojednawczej/ zorganizowanej przez Izbę.
 8. Korzystanie z wszelkich ulg i udogodnień ustanowionych przez organy Izby.

Członkowie Izby zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby.
 2. Współdziałania w realizacji statutowych celów Izby.
 3. Przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki zawodowej oraz dobrych obyczajów kupieckich.
 4. Regularnego i terminowego płacenia składek członkowskich.Wysokość składki zgodna jest z protokołem z Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Regionalnej Izby Gospodarczej z siedzibą w Stalowej Woli
  z dn. 21 stycznia 1998r.
  Ustala się ją w zależności od liczby osób zatrudnionych w firmie. I tak:

  • do 3 osób – 10,00zł / miesiąc
  • 4-10 osób – 30,00zł/ miesiąc
  • 11-20 osób – 50,00zł/ miesiąc
  • 21 i więcej – 90,00zł/ miesiąc

  Wpłaty prosimy przelewać na konto:
  Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
  76 9430 0006 0000 0925 2000 0001

 5. Dbania o dobre imię Izby poprzez swoją postawę i działanie.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 sierpnia 26b, adres email: sekretariat@rig-stw.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z członkostwem w Regionalnej Izbie Gospodarczej  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom w zakresie wynikającym z członkostwa w Izbie;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w Izbie;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością przystąpienia do członkostwa w Izbie;

8) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.