Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która zarejestrowana jest w Krajowym Systemie Usług dla MSP miedzy innymi w zakresie usług informacyjnych pod nr 09/12/2006/183 prowadzi od kwietnia 2006r. Punkt Konsultacyjny na podstawie umowy z PARP o udzieleniu wsparcia na prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w ramach poddziałania 1.1.1 SPO WKP.

Działalność lokalnego PK jest współfinansowana ze środków UE.

ODBIORCY USŁUG:

Odbiorcami usług PK są mikro, mali i średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w Załączniku 1 do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawach stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L10 z 13.01.2001r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. (Dz. Urz. WE L63 z 28.02.2004).

Usługi mogą być świadczone mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pod warunkiem, że wartość usługi łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień świadczenia usługi nie przekracza równowartości w złotych polskich kwoty 100.000 euro.

Usługi świadczone przez PK są bezpłatne z uwagi na współfinansowanie ze środków wsparcia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z postanowieniami § 26a ust 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 181, poz. 1877 oraz Dz. U. Z 2005r. Nr. 127, poz. 1064) oraz art. 6b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PUNKT KONSULTACYJNY:

PK świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP, w szczególności w formie pakietów informacyjnych wraz z udzieleniem niezbędnych informacji związanych z tematyką pakietu, w tym:

 • z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.,
 • n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,
 • o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe – firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe, itp.,
 • na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU.

PK świadczy usługi informacyjne dotyczące prezentacji i wyjaśnienia zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w tym wstępna weryfikacja wniosków o udzielenie wsparcia oraz udzielanie informacji dotyczącej wypełniania wniosków o płatność w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze środków budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych programów i instrumentów wsparcia, w szczególności dostępnych w PARP:

 • właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia,
 • zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego programu dotacji,
 • zasad wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia,
 • zasad przygotowywania rozliczeń i wniosków o wypłaty wsparcia,
 • zasad wyboru akredytowanego wykonawcy w szczególności, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury porównania ofert, w tym udostępnienie listy akredytowanych wykonawców,
 • warunków spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie.

PAKIETY INFORMACYJNE

Pakiety informacyjne to krótkie opracowania z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których znajdą Państwo odpowiedzi na pytania najczęściej nurtujące przedsiębiorców.

Poniżej udostępniamy Państwu pakiety informacyjne prezentujące:

 • ofertę pozabankowych produktów finansowych oraz zachęty i ulgi inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego.
 • Bilans handlowy a bilans podatkowy
 • Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl/partnerinfo/a00przewodnik.html, na której znajdą Państwo jeszcze więcej pakietów informacyjnych i opracowań przydatnych przedsiębiorcy.

Zachęty i ulgi inwestycyjne w powiecie stalowowolskim i niżańskim dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego.

Bilans handlowy a bilans podatkowy

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

KONSULTANCI OBSŁUGUJĄCY PUNKT KONSULTACYJNY:

 1. Jolanta Budkowska
 2. Magdalena Płachcińska
 3. Marta Partyka
 4. Alina Obszyńska
 5. Bożena Zakościelna

PERSONEL PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 1. Edyta Jarmolińska
 2. Alina Wakuła – Hoefler

LOKALIZACJA LOKALNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

Regionalna Izba Gospodarcza

Ul. 1-go Sierpnia 26b

37-450 Stalowa Wola

Tel/fax (015)844-03-57

e-mail: rig@onet.pl

GODZINY OTWARCIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30