31 sierpnia 2007 roku w Stalowej Woli grupa przedsiębiorców ze Stalowej Woli podpisała porozumienie w sprawie rozpoczęcia współpracy w ramach Podkarpackiego Klastra Spawalniczego KLASTAL. Klaster spawalniczy jest nowopowstałą strukturą współpracy firm stosujących technologie spawalnicze, zainteresowanych ich rozwojem, różnymi formami współpracy w zakresie marketingu, kooperacji, dostępu do najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, szkoleń. Powstał w odpowiedzi na zapytania i zapotrzebowanie przedsiębiorców z województwa podkarpackiego.

Instytucją inicjującą działania związane z utworzeniem Podkarpackiego Klastra Spawalniczego KLASTAL była Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która przejęła rolę jednostki zarządzającej – koordynatora Klastra. 12 września 2007 roku Regionalna Izba Gospodarcza podpisała umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza w zakresie dotyczącym powołania i działalności klastra. 20 wrześniu 2007r. zostało podpisane porozumienie – deklaracja intencji – z Prezydentem Miasta Stalowa Wola w sprawie współdziałania na rzecz powstania i rozwoju Podkarpackiego Klastra Spawalniczego KLASTAL. Doceniając przyszłą rolę Klastra jako nośnika technologicznego postępu, wzmacniania konkurencyjności firm i rozwoju gospodarczego miasta Prezydent Stalowej Woli zadeklarował pomoc związaną z rozwojem Klastra, w zakresie kompetencji i uprawnień Prezydenta Stalowej Woli. W dniu 18.04.2011 r. zmianie uległa zarówno nazwa klastra na Klaster Spawalniczy KLASTAL, jak i skład członkowski.

Powstanie włąśnie w Stalowej Woli PKS KLASTAL ma ścisły związek z przemysłowymi tradycjami miasta i regionu. Wiąże się z profilem gospodarczym tego terenu, sięgającym do tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, Zakładów Południowych, Huty Stalowa Wola i innych przedsiębiorstw powstałych w całym regionie w ramach COP-u, czy też wyłonionych później w ramach rozwoju i przekształceń jego gospodarki . W tym profilu i tych tradycjach ważne miejsce zajmują firmy wykorzystujące w produkcji różne techniki spawalnicze oraz zatrudnieni w nich ludzie – o niekwestionowanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych w tym zakresie. Wiele wskazuje na to, że gospodarcza transformacja Stalowej Woli i całego regionu Podkarpacia nadal będzie skierowana na rozwój branż produkcji i usług wykorzystujących spawalnicze technologie.

Klastry przemysłowe to regionalne skupiska firm o podobnym charakterze branżowym. Klastry tworzą producenci z dostawcami, odbiorcami oraz instytucje tj. politechniki, uniwersytety, jednostki normalizacyjne, stowarzyszenia handlowe, czy instytucje finansowe. Choć firmy skupione w klastrach prowadzą komplementarną działalność gospodarczą, to jednak, nierzadko wciąż ze sobą konkurują. Wspólne działania i przedsięwzięcia pozwalają im jednak uzyskać korzyści z wzajemnej wymiany informacji, wzmacniać pozycję branży jako całości i poszczególnych firm z osobna. Właśnie te korzyści stanowiły jeden z motywów powołania KS KLASTAL i przystąpienia doń przez firmy inicjujące działanie tej specyficznej „wspólnoty interesów”. Warto także wspomnieć, że klastry są uznawane (w oparciu o doświadczenia gospodarki światowej) za jedną z ważniejszych form, struktur czy organizacji o charakterze proinnowacyjnym. Tak jak inne struktury: parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne czy centra transferu technologii stwarzają tak ważne dziś możliwości bardziej skutecznego dostępu do innowacji i nowych technologii.

Podsumowanie – korzyści z funkcjonowania i uczestnictwa KS KLASTAL:

  1. Wspieranie i promowanie działalności gospodarczej członków klastra.
  2. Tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju gospodarczego regionu.
  3. Współzawodnictwo i współdziałanie zamiast konkurencji.
  4. Wspieranie i promowanie działalności gospodarczej członków klastra.
  5. Współpraca z zapleczem naukowo-badawczym, łatwiejszy dostęp do najnowszych, innowacyjnych technologii.