Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli zarejestrowana jest w Krajowym Systemie Usług dla MSP miedzy innymi w zakresie usług informacyjnych pod nr 09/12/2006/183. Prowadzi Punkt Konsultacyjny na podstawie umowy z PARP o udzieleniu wsparcia na prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w ramach Projekt Systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ” Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalnoęć gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) ” – poddziałanie 2.2.1 PO KL

Działalność lokalnego PK jest współfinansowana ze środków UE.

ODBIORCY USŁUG:

Klientem Punktu Konsultacyjnego może być przedsiębiorca oraz osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą tj,:

 1. Przedstawiciele mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw;

 2. Bezrobotny, w tym osoby długotrwale bezrobotne;

 3. Osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące się;

 4. Osoby zatrudnione, w tym:

  • rolnicy

  • samozatrudnieni,

  • zatrudnieni w mikro-, małych-, średnich i dużych przedsiębiorstwach,

 5. Inne

Usługi świadczone przez PK są bezpłatne z uwagi na współfinansowanie ze środków wsparcia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PUNKT KONSULTACYJNY:

PK świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z rozpoczynaniem, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP, w tym:

  1. Informacje z zakresu podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej tj.

   Omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej

   Charakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,

   Obowiązki rejestracyjne

   Możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania firmy

  2. Wykonywania działalności gospodarczej- obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności gospodarczej, kontrola przedsiębiorstw

  3. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

  4. Informacje z zakresu dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,

   właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia,

   zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego programu dotacji,

   zasad wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia,

   zasad przygotowywania rozliczeń i wniosków o wypłaty wsparcia,

   warunków spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie.

  5. o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe – firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe, itp.,

  6. Informacja na temat zasad korzystania z usług specjalistycznych min. Z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym( np. audyt technologiczny) usług doradczych proeksportowych( w zakresie dofinansowania w ramach działania 6.1 PO IG)

  7. Informacja na temat możliwości skorzystania z dofinansowanych szkoleń

  8. Inne informacje w tym min. dane teleadresowe instytucji otoczenia biznesu

PK udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa, programów międzynarodowych, w tym głownie środków funduszy strukturalnych UE Pełny zakres informacji w tym dotyczy instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dla pozostałych programów w PK można uzyskać informacje ogólne.

KONSULTANCI OBSŁUGUJĄCY PUNKT KONSULTACYJNY:

 1. Małgorzata Kołodziej
 2. Magdalena Płachcińska

LOKALIZACJA LOKALNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

Regionalna Izba Gospodarcza
Ul. 1-go Sierpnia 26b
37-450 Stalowa Wola
Tel/fax (015)813-84-33
e-mail: pk@rig-stw.pl

Dyżury

W celu zapewnienia większej dostępności do usług PK klienci mogą skorzystać z usługi informacyjnej również poza siedziba Regionalnej Izby Gospodarczej

Lokalizacja dyżurów

Urząd Miasta Nisko
przy Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej
Pl. Wolności 14
37-400 Nisko
w każdy drugi czwartek miesiąca godz. : 11.00-15.00

Urząd Miasta Tarnobrzeg
przy Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. : 11.00-15.00

GODZINY OTWARCIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

Poniedziałek – Piątek 730 -1530

Zapraszamy

Informacje w ramach PK są udzielane bezpośrednio w siedzibie RIG w formie dyżurów jak również drogą telefoniczną oraz elektroniczną za pośrednictwem Internetu.

ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI PK

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 1/4, 00-926 Warszawa.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji, bieżącej działalności, w tym promocji działań, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia usługi informacyjnej w ramach Projektu.

Znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.