kapital_ludzki_k

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w okresie monitorowania realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli oraz na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Okres realizacji projektu w okresie monitorowania 01.01.2016 r. – 31.12.2020 r.

Wsparciem w okresie monitorowania zostaną objęte osoby fizyczne (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę) zamieszkałe i planujące rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu w okresie monitorowania przewidziano wsparcie w postaci:

Pożyczka preferencyjna – udzielana jako pomoc de minimis, jest to pomoc spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Pomoc de minimis dla Pożyczkobiorcy stanowi różnica miedzy oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym i jest wyrażana za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

Decyzja o przyznaniu pożyczki przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota pożyczki – 50 000,00 zł.

Nie jest wymagany wkład własny.

 

Okres kredytowania
Maksymalny okres na jaki może zostać udzielona pożyczka wynosi 5 lat z możliwością karencji
w spłacie kapitału do 9 m-cy.

 

Sposób spłaty
Spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych.

Oprocentowanie
Pożyczka preferencyjna – 0,5%

 

 

Przeznaczenie pożyczki
Pożyczka może być przeznaczona na cele:

  • inwestycyjne,
  • obrotowe,
  • inwestycyjno – obrotowe.

Pożyczka nie może być przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Szczegółowe warunki dotyczące przyznania pożyczek znajdują się w Regulaminie Udzielania Pożyczek. Wszystkie dokumenty do projektu dostępne są w zakładce Fundusz Pożyczkowy – Dokumenty do pobrania działanie 6.2 POKL w okresie monitorowania , a także w siedzibie RIG oraz w linku poniżej.

https://rig-stw.pl/category/fundusz-pozyczkowy/do-pobrania-6-2-pokl-w-okr-monitorowania/

rig_logo

Regionalna Izba Gospodarcza

ul. 1-go Sierpnia 26B

37-450 Stalowa Wola

Tel. 15 813 84 33, 15 844 03 57

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. I-ego Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnej Izbie Gospodarczej: Magdalena Bartkowicz, Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. I-ego Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola,  adres email: iod@rig-stw.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki oraz Projektu, a w szczególności w celu monitorowania i kontroli realizacji celów Projektu, jak również na potrzeby promocji i informacji –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, które realizują na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL, prowadzą bazy danych w związku z pozyskaniem informacji gospodarczych dotyczących Pana/Pani zadłużenia lub jego braku  (takimi jak Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,  Biuro Informacji Kredytowej S.A. , Związek Banków Polskich, lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów), jak również podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/ Pana zgody lub upoważnienia. Pani/ Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom/świadczącym usługi informatyczne w zakresie oprogramowania pożyczkowego i księgowego, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, dostawcom usług pocztowych i kurierskich – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie trwania relacji prawnej wynikającej z zawartej umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne i warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tymi profilowaniu.

 

 

www.rig-stw.pl