bgk

Fundusze Europejskie– dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską e środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

 

Tytuł projektu:

„Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.

Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”

w ramach

I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka

Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego

Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

 

Nowa Oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG:

W dniu 13 grudnia 2012 r. została podpisana UMOWA OPERACYJNA – POŻYCZKA GLOBALNA pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjentem Projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” a Regionalną Izbą Gospodarczą jako Pośrednikiem Finansowym.

Wysokość Limitu pożyczki Globalnej wynosi 4 450 000,00 PLN

Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko –mazurskie).

 

RODZAJE POŻYCZEK

– pożyczka na zasadach rynkowych

– pożyczka na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna udzielana na zasadach pomocy de minimis)

 

KWOTA POŻYCZKI:

Łączna maksymalna wartość jednostkowych pożyczek udzielanych jednemu pożyczkobiorcy wynosi 445 000 zł.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK

1. Środki finansowe z udzielonej przez Fundusz pożyczki mogą być wykorzystywane na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na:

a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,

b) tworzenie nowych miejsc pracy,

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

2. Jednostkowe Pożyczki nie mogą by przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Jednostkowe Pożyczki nie mogą być przeznaczone na cele konsumpcyjne, spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno – prawnych.

Pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna) nie może być przeznaczona na zakup środków transportu drogowego towarów podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu.

Pożyczka preferencyjna udzielona zostaje na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Dz. U. z 2011 nr 210 poz. 1255).

 

Pożyczka preferencyjna udzielona jest jako pomoc de minimis na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.

Warunki:

• spłata przez okres do 60 miesięcy;

• możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału;

• oprocentowanie:

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna) – 2%

• na warunkach rynkowych – od 5,80% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 8,80% w skali roku) (oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp referencyjnych);

• prowizja – jednorazowo od 0,8% kwoty pożyczki;

• zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, poręczenie funduszy doręczeniowych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, kaucji lub innych form zabezpieczenia przewidzianych przez prawo. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Szczegółowe warunki dotyczące pożyczek znajdują się w Regulaminie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG (link do Regulaminu BGK PG).

 

Zespół Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG BGK PG:

 

Dyrektor RIG:

Jolanta Budkowska

Tel: 15 844 03 57

e-mail: rigfpozyczkowy@onet.pl

Specjaliści:

Jolanta Garbacz

Tel: 15 844 03 57, 15 813 84 33

e-mail: rigfpozyczkowy@onet.pl, jgarbacz@rig-stw.pl

 

Analityk ds. rozliczeń

Marta Partyka

Tel: 15 813 84 33

e-mail: rigfpozyczkowy@onet.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:30 – 15:30.