Regionalna Izba Gospodarcza z dniem 1 kwietnia 2005 r. realizuje projekt pod tytułem” Pakiet usług biznesowych drogą do samodzielności”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”

Realizacja projektu będzie trwać 21 miesięcy począwszy od 1 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.

Realizacja projektu polega na świadczeniu bezpłatnej kompleksowej pomocy osobom chcącym założyć własną działalności gospodarczą poprzez możliwość korzystania z doradztwa, szkoleń oraz wsparcia finansowego.

Projekt zapewni kompleksowość usług i spełni oczekiwania beneficjentów.

Usługi informacyjno-doradcze – pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia – pomagają wdrożyć pomysły beneficjentów, podczas nich beneficjent uzyskuje wiedzę z podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem małej firmy, księgowości oraz źródeł finansowania. Szkolenia połączone są z indywidualnym doradztwem w czasie, którego można wyjaśnić wątpliwości.

Opieka indywidualnego doradcy – pomoże nowopowstałemu przedsiębiorstwu w diagnozowaniu problemów, pozyskiwania wsparcia z funduszy strukturalnych.

Wsparcie finansowe – zapewnia środki niezbędne w początkowej fazie rozwoju nowopowstałej firmy.

TEMATY PRZEPROWADZANYCH SZKOLEŃ:

 1. ABC Przedsiębiorczości
 2. Księgowość małej firmy oraz źródła finansowania przedsięwzięcia

 ZAKRES TEMATYCZNY DORADZTWA:

 1. Marketing
 2. Finanse
 3. Kontakty z administracją
 4. Prawo i administracja
 5. Możliwości korzystania z funduszy strukturalnych
 6. Opieka indywidualna nad nowopowstała firmą (w ramach działania 2.5)

WSPARCIE FINANSOWE (dla firm powstałych w ramach projektu )

Wsparcie pomostowe 700 zł przez okres 6 miesięcy ( z możliwością przedłużenia do 12 m-cy).

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności gospodarczej do 5 000 euro (23 947,00 zł) stanowiącą 75 procent wartości inwestycji.

Beneficjenci programu:

 • Osoby posiadające miejsce zameldowania na terenie powiatu stalowowolskiego lub niżańskiego.
 • Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z obszarów miejskich i wiejskich z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 styczna 2004 r.

Wsparcie udzielane jest również osobom, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsieborstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Priorytetowo traktowane są:

 • osoby odchodzące z rolnictwa(w rozumieniu definicji rolnika przyjętej dla działania 2.3 ZPORR)
 • osoby zagrożone utrata zatrudnienia (w rozumieniu definicji osoby zagrożonej utratą zatrudnienia przyjętej dla działania 2.4 ZPORR)
 • młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

Beneficjenci programu kwalifikują się do otrzymania pomocy poprzez odniesienie się do grup beneficjentów ostatecznych wymienionych w programie operacyjnym, uzupełnieniu programu, poradniku ES oraz wytycznych do ZPORR działanie 2.5

Projekt skupia się na promocji równych szans kobiet i mężczyzn przy zakładaniu działalności gospodarczej z obszarów wiejskich i miejskich oraz zagrożonych utratą pracy.

Kontakt:

Osoby odpowiedzialne za realizacje programu:

 1. Jolanta Budkowska – Kierownik Projektu
 2. Magdalena Płachcińska- Asystent Kierownika

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

Ul. 1-go Sierpnia 26 b,

37-450 Stalowa Wola

tel/fax (015) 844-03-57,

e-mail: rig@onet.pl

Linki:

http://www.efs.gov.pl/

http://www.europa.eu.int/