21 stycznia 1998 r. Spotkanie inicjatywne przedsiębiorców reprezentujących 55 firm z terenu Stalowej Woli.
16 lutego 1998 r. Spotkanie założycielskie Regionalnej Izby Gospodarczej z udziałem przedstawicieli 37 przedsiębiorstw, uchwalenie statutu Izby.
10 marca 1998 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy wpisuje Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli do rejestru izb gospodarczych pod numerem 1. Do rejestru wpisany zostaje Zarząd Izby w składzie: Ryszard Kapusta – prezes Zarządu; Antoni Kłosowski, Zbigniew Koczwara, Czesław Słowik, Stanisław Dziki, Waldemar Frankiewicz i Piotr Tylus – członkowie Zarządu. W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej Izby weszli: Jarosław Szywała, Krystyna Mierzwa i Barbara Sikora. Adres pierwszej siedziby Izby: ul. Wojska Polskiego 9 w Stalowej Woli.
1 kwietnia 1998 r. GUS wpisuje Izbę do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i nadaje jej numer REGON, co oznacza, że Izba spełnia wszystkie warunki do prowadzenia działalności organizacji komercyjnych i pracodawców jako jednostka samorządu gospodarczego i zawodowego.
29 – 31 maja 1998 r. Izba, wspólnie z samorządem miasta i wojewodą tarnobrzeskim, organizuje na terenie obiektów MOSiR przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli pierwsze Targi „SAN- EXPO” z udziałem blisko 50 wystawców. Po raz pierwszy przyznano nagrody za najlepsze stoiska i produkty oraz nagrody w konkursie promocyjnym o „Złoty Grosz Małopolski”.
12 stycznia 1999 r. uchwałą nr 75 Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej na złożony przez siebie wniosek Izba zostaje przyjęta do KIG.
9 lutego 1999 r. pierwszazmiana w składzie Zarządu Izby, z którego występuje Zbigniew Koczwara. W jego miejsce w skład Zarządu wchodzą: Zbigniew Jasiołek, Wiesław Gęsiorski, Antoni Rusinek i Jakub Szczepański.
28 – 30 maja 1999 r. Izba organizuje, pod patronatem prezydenta miasta Stalowej Woli, II Targi „SAN – EXPO”, które po raz drugi goszczą w obiektach MOSiR przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli. Uczestniczy w nich także blisko 50 wystawców, a zwiedziło je blisko 10 tysięcy osób.
sierpień 1999 r. liczba podmiotów zrzeszonych w Izbie przekracza 100, a zdecydowaną większość członków stanowią firmy zatrudniające od kilkunastu do nawet ponad 100 pracowników.
26 – 28 maja 2000 r. III Targi „SAN – EXPO” zorganizowane przez Izbę, pod patronatem prezydenta miasta, odbywają się po raz pierwszy z nowo wybudowanym obiekcie – hali tenisowej. Uczestniczy w nich ponad 60 wystawców z kraju i zagranicy. Oprócz tradycyjnych nagród przyznane zostają po raz pierwszy „Złote Grosze Podkarpackie”. Po raz pierwszy imprezą towarzyszącą Targom jest turniej piłkarski z udziałem reprezentacji Izby, HSW SA oraz samorządów miasta i powiatu, wygrany przez kadrę przedsiębiorców.
sierpień 2000 r. Izba zmienia swoją siedzibę, przenosząc się do obiektu przy ul. 1 Sierpnia 28.
22 września 2000 r. Walne Zgromadzenie Członków Izby (liczącej w tym dniu 118 członków) zmienia skład Zarządu, z którego ustępują: Antoni Kłosowski, Antoni Rusinek, Piotr Tylus i Stanisław Dziki. Nowymi członkami Zarządu zostają: Mariusz Piasecki, Tadeusz Proszowski i Zbigniew Woźniacki. Funkcję prezesa nadal piastuje Ryszard Kapusta, jego zastępcami są Waldemar Frankiewicz i Czesław Słowik. Miejsce Barbary Sikory w komisji rewizyjnej zajmuje Antoni Starczak.
3 lutego 2001 r. w komnatach Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu odbywa się zorganizowana przez Izbę I Gala Biznesu, podczas której po raz pierwszy wręczone zostają statuetki „As Biznesu”. Otrzymują je PH-U HALMAR, Stahlschmidt and Maiworm, ZPM MATTHIAS, AUTO-SERVICE, Bank PEKAO SA w Stalowej Woli i STALPRZEM. Galę uświetnił koncert Ewy Kuklińskiej i Macieja Damięckiego.
marzec 2001 r. w gminie Radomyśl nad Sanem, na terenie której swą działalność prowadzi 25 członków Izby, rozpoczyna działalność Oddział Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli.
marzec 2001 r. zakończony zostaje trwający od września 2000 r. cykl spotkań z przedsiębiorcami wszystkich gmin powiatu stalowowolskiego z udziałem przedstawicieli Izby. Celem spotkań było przekazanie informacji o dostępnych formach pomocy dla przedsiębiorców, a tym samym – zaktywizowanie działalności gospodarczej.
24 marca 2001 r. kolejne Walne Zgromadzenie Członków Izby (zrzeszającej w tym dniu 165 podmiotów gospodarczych) podsumowało i oceniło 3-letnią działalność Izby oraz wybrało nowe władze. Prezesem zarządu został po raz kolejny Ryszard Kapusta, w skład Zarządu weszli: Czesław Słowik, Zbigniew Jasiołek, Jakub Szczepański, Mariusz Piasecki, Wiesław Gęsiorski, Marian Dejwór, Zbigniew Woźniacki i Lucyna Koptyra. Do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Izabela Macko, Krystyna Mierzwa i Henryk Ptasiński.
30 marca 2001 r. Zbigniew Jasiołek został wybrany do Zarządu Podkarpackiego Klubu Biznesu, Ryszard Kardasz został przewodniczącym Rady Programowej Klubu, a Ryszard Kapusta został przewodniczącym komisji PKB do spraw przygotowania projektów zmian legislacyjnych.
lato 2001 r. Izba rozpoczyna prace nad utworzeniem Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz systemu stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży ze środowisk o słabszym statusie materialnym.
lato 2001 r. do ponad 100 wzrosła liczba podmiotów gospodarczych, które zawarły z Izbą porozumienia w sprawie uczestnictwa w systemie bonów towarowych, wdrożonym wspólnie ze Stalowowolskim Stowarzyszeniem Kupieckim. System został stworzony w Izbie w celu ochrony małych i średnich firm zagrożonych ekspansją wielkich sieci. Uruchomiony został wiosną i objął placówki handlowe i usługowe z terenu powiatów stalowowolskiego i niżańskiego. Na prośbę Krajowej Izby Gospodarczej oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu „know-how” systemu Izba przekazała tym stowarzyszeniom w celu rozpowszechnienia go w innych regionach kraju
15 grudnia 2001 r. Izba zostaje wpisana przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rzeszowie do Krajowego Rejestru Sądowego.
26 stycznia 2002 r. Zamek w Sandomierzu po raz drugi podejmował uczestników Gali Biznesu. Statuetki „As Biznesu” otrzymały tym razem stalowowolskie firmy: STALPRZEM, TASTA-Armatura, HSW-Lorresta, HALMAR, Bank Spółdzielczy, PHU AUTO-GAZ-BUT. Gwiazdą wieczoru byli: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.
lato 2002r. rozpoczęcie budowy Centrum Handlowego, wspólnej inwestycji rzeszowskiej firmy FRAC oraz 35 przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. Centrum, usytuowane pomiędzy ul. niezłomnych i ul. Handlową w Stalowej Woli, rozpocznie działalność w 2003 r.
jesień 2002r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała Izbie na 3 lata rekomendację do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Firm. Akredytacji takiej nie otrzymało ok. 20 spośród 55 ubiegających się o nią podmiotów. Akredytacja ułatwi Izbie dostęp do dotacji i środków pomocowych służących rozwojowi przedsiębiorczości.
październik 2002r. Izba uzyskuje z programu PHARE 2000 SSG dotację w wysokości 24 tys. euro na realizację projektu „Utworzenie Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla pow. stalowowolskiego i niżańskiego.
listopad 2002r. po wielomiesięcznych staraniach Izba uruchamia dwa Centra Wspierania Przedsiębiorczości – w Ulanowie (dla powiatu niżańskiego) i w Radomyślu nad Sanem (dla powiatu stalowowolskiego). Uruchomienie CWP stało się możliwe po pomyślnym przejściu złożonej procedury zakończonej uzyskaniem przez Izbę pomocy z współfinansowanego przez Bank Światowy programu w wysokości po 35 tys. USD na każde CWP.
grudzień 2002r. liczba podmiotów, współpracujących z Izbą w programie bonów towarowych, przekracza 150, a szacowany wzrost obrotów tych firm dzięki systemowi wyniósł od jego uruchomienia ok. 10 mln zł.
grudzień 2002r. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej otrzymuje projekt współpracy transgranicznej pomiędzy Stalową Wolą a miastem Snina na Słowacji, dzięki czemu Targi „SAN-EXPO 2003″ odbędą się w Stalowej Woli w międzynarodowej obsadzie.
25 stycznia 2003r. Zamek Kazimierzowski w Sandomierzu gości uczestników III Gali Biznesu, połączonej z obchodami 5-lecia Izby.
28 luty 2003 r. przeprowadzono w RIG audit oceny zgodności funkcjonowania systemu Ośrodka z wymaganiami modelu KSU
1 kwietnia 2003 r. RIG złożyła do PARP projekt na prowadzenie Punktu Konsultacyjno Doradczego. Wniosek został oceniony pozytywnie, Izba podpisała umowę z PARP na prowadzenie PKD. Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli otrzymała Status Ośrodka KSU pod numerem 0916.
24-25 maja 2003 r. odbyły się Targi Międzynarodowe SAN – EXPO 2003 STALOWA WOLA – SniNA. W targach wzięło udział 40 wystawców w tym 15 ze Słowacji. Spośród wystawców wyłoniono Laureatów Konkursu „Złoty Grosz Podkarpacki”.
26 czerwca 2003 r. Walne Zgromadzenie Członków RIG
sierpień 2003 r. została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.
31 październik 2003r. została zakończona I edycja CWP w Radomyślu i Ulanowie. Realizacja przebiegła zgodnie z założeniami programu. W powiecie stalowowolskim i niżańskim skorzystało łącznie 220 osób z doradztwa i 260 osób ze szkoleń.
07 luty 2004r. IV Gala Biznesu na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu. ASAMI BIZNESU zostały uhonorowane następujące firmy: * Elektrownia Stalowa Wola S.A. * Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” Sp. z o.o. Maciej Bielówka, Andrzej Banasik * Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Oprócz ASÓW wśród wyróżnionych znalazły się takie firmy jak: * Autoryzowane Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „AUTO – SERWICE” sp.j. Waldemar Polehojko, Zdzisław Pająk * „BUDO – TRANS” Sp. z o.o. * „REM – WAR” Sp. z o.o. * HSW – Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.
05 marzec 2004r. Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Na kolejną kadencję Prezesa RIG został wybrany Pan Ryszard Kapusta.
01 kwiecień 2004r. II edycja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dla powiatu niżańskiego i stalowowolskiego – CWP Stalowa Wola, CWP Nisko.
27 październik 2004r. została zawarta kolejna umowa pomiędzy PARP a RIG na świadczenie usług informacyjnych w ramach Punktu Konsultacyjnego.
31 październik 2004r. została zakończona II edycja CWP Stalowa Wola i CWP Nisko. Z usług doradczych skorzystało łącznie 137 osób zaś ze szkoleń 167 osób.
7 grudnia 2004r. podpisano umowę pomiędzy PARP a RIG na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego poprzez utworzenie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego działającego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej.