Regionalna Izba Gospodarcza z dniem 1 października 2006 r. realizuje projekt pod tytułem” Własna Firma pierwszy sukces”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”

Realizacja projektu będzie trwać 18 miesięcy począwszy od 1 pażdziernika 2006 r. do 31 marca 2008 r.

Realizacja projektu polega na świadczeniu bezpłatnej kompleksowej pomocy osobom chcącym założyć własną działalności gospodarczą poprzez możliwość korzystania z doradztwa, szkoleń oraz wsparcia finansowego. Projekt zapewni kompleksowość usług i spełni oczekiwania beneficjentów.

Usługi informacyjno-doradcze – pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia – pomogają wdrożyć pomysły beneficjentów, podczas nich beneficjent uzyskuje wiedzę z podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem małej firmy, księgowości oraz źródeł finansowania. Szkolenia połączone są z indywidualnym doradztwem w czasie, którego można wyjaśnić wątpliwości.

Opieka indywidualnego doradcy – pomoże nowopowstałemu przedsiębiorstwu w diagnozowaniu problemów, pozyskiwania wsparcia z funduszy strukturalnych.

Wsparcie finansowe – zapewnia środki niezbędne w początkowej fazie rozwoju nowopowstałej firmy.

TEMATY PRZEPROWADZANYCH SZKOLEŃ:

 1. Prowadzę własną firmę – 42 godziny

ZAKRES TEMATYCZNY DORADZTWA:

 1. Marketing
 2. Finanse
 3. Kontakty z administracją
 4. Prawo i administracja
 5. Możliwości korzystania z funduszy strukturalnych
 6. Opieka indywidualna nad nowopowstała firmą (w ramach działania 2.5)

WSPARCIE FINANSOWE (dla firm powstałych w ramach projektu)

Wsparcie pomostowe wypłacane według stawki należnej ZUS przez okres 6 miesięcy.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności gospodarczej do 20 000,00zł) stanowiącą

75 procent wartości inwestycji.

Beneficjenci programu:

 • Osoby posiadające miejsce zameldowania na terenie powiatu stalowowolskiego lub niżańskiego.
 • Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z obszarów miejskich i wiejskich z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 styczna 2004 r.

Priorytetowo traktowane są:

 • osoby odchodzące z rolnictwa(w rozumieniu definicji rolnika przyjętej dla działania 2.3 ZPORR)
 • osoby zagrożone utrata zatrudnienia (w rozumieniu definicji osoby zagrożonej utratą zatrudnienia przyjętej dla działania 2.4 ZPORR)
 • młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

Beneficjenci programu kwalifikują się do otrzymania pomocy poprzez odniesienie się do grup beneficjentów ostatecznych wymienionych w programie operacyjnym, uzupełnieniu programu, poradniku ES oraz wytycznych do ZPORR działanie 2.5

Projekt skupia się na promocji równych szans kobiet i mężczyzn przy zakładaniu działalności gospodarczej z obszarów wiejskich i miejskich oraz zagrożonych utratą pracy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

I Wniosek podstawowe wsparcie pomostowe – Nieaktualne!

Załączniki do wniosku:

potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej

kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej ,

kopia nadania numeru REGON,

kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta Ostatecznego (Mikroprzedsiębiorcy),

biznes plan na okres 2 lat od dnia zarejestrowania działalności wraz z pozytywną opinią beneficjenta,-

zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

dane o pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta Ostatecznego (Mikroprzedsiebiorcę), przed dniem 31 maja 2004 r, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr XXII do „Ramowych Wytycznych dla Beneficjantów i Instytucji Wdrażających Działanie 2.5 ZPORR”,

kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)[

II Wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną- Nieaktualne!

Załączniki do wniosku:

potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej

kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej( nie starszy niż 1 m-c),

kopia nadania numeru REGON,

kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta Ostatecznego (Mikroprzedsiębiorcy),

biznes plan na okres 2 lat działalności mikroprzedsiębiorstwa wraz z pozytywną opinią Beneficjenta

zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

dane o pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta Ostatecznego (Mikroprzedsiebiorcę), przed dniem 31 maja 2004 r, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr XXII do „Ramowych Wytycznych dla Beneficjantów i Instytucji Wdrażających Działanie 2.5 ZPORR”

Oświadczenie/ zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (nie starsze niż 1 m-c),

harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem

sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków strat za zamknięty ostatni kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał), aktualny – ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT), w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta Ostatecznego. Nowy plik z dnia 25.01.07

Umowy dotyczące Beneficjentów Ostatecznych Programu – Nieaktualne!

Umowa o udzielenie wsparcia doradczo- szkoleniowego

Umowa u udzielnie podstawowego wsparcia pomostowego

Umowa u udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

 

Kontakt:

Osoby odpowiedzialne za realizacje programu:

 1. Jolanta Budkowska – Koordynator Projektu
 2. Marta Staszowska – Asystent Koordynatora

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

Ul. 1-go Sierpnia 26 b,

37-450 Stalowa Wola

tel/fax (015) 844-03-57,

e-mail: rig@onet.pl, rigpromocja@onet.pl

Linki:

http://www.efs.gov.pl/

http://www.europa.eu.int/