Informacja o Regionalnym Funduszu Pożyczkowym RIG

Regionalny Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli jest jednym z największych funduszy działających w województwie podkarpackim.

Fundusz pożyczkowy RIG został wydzielony księgowo i organizacyjnie uchwałą Zarządu RIG z dnia 30 listopada 2004 r. z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorstwom z powiatu stalowowolskiego. Obecnie obejmuje swoim działaniem całe województwo podkarpackie. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących na terenie województwa podkarpackiego.

Jak oceniamy wnioski

W celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i wyliczenia marży dokonywana jest analiza finansowa przedstawionych sprawozdań finansowych, ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa i proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Wniosek oceniany jest w oparciu o przedstawione dane finansowe i opisowe. W ramach analizy finansowej oceniane są wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, pokrycia majątku i odsetek. Ocenie podlegają proponowane przez klienta zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka, zastaw, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, poręczenie funduszy poręczeniowych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelew (cesji) wierzytelności, kaucja lub inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo.