Pożyczki ze środków BGK PG

zo

 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

 

Tytuł projektu:

„Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.

Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”

w ramach

I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka
Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

 

Oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko –mazurskie).

 RODZAJE POŻYCZEK

– pożyczka na zasadach rynkowych

– pożyczka na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna udzielana na zasadach pomocy de minimis).

 

KWOTA POŻYCZKI:

Łączna maksymalna wartość jednostkowych pożyczek udzielanych jednemu pożyczkobiorcy wynosi
200 000 zł.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK

1. Środki finansowe z udzielonej przez Fundusz pożyczki mogą być wykorzystywane na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na:

a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,

b) tworzenie nowych miejsc pracy,

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe zgodnie z zapisami pkt 3.2.6-3.2.8 zawartymi w nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dn. 8 lutego 2012r.

2. Jednostkowe Pożyczki nie mogą by przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Jednostkowe Pożyczki nie mogą być przeznaczone na cele konsumpcyjne, spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno – prawnych.

Pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna) nie może być przeznaczona na zakup środków transportu drogowego towarów podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu.

Pożyczka preferencyjna udzielona zostaje na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Dz. U. z 2011 nr 210 poz. 1255), zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014r. (Dz. U. z dn. 25 czerwca 2014r. poz. 831).

 

Pożyczka preferencyjna udzielona jest jako pomoc de minimis na warunkach określonych
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

Warunki:

• spłata przez okres do 60 miesięcy;

• możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału;

• oprocentowanie:

   • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna) – 0%

   • na warunkach rynkowych – od 2,83% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 5,83% w skali       
     roku – oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp referencyjnych);

• zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, poręczenie funduszy poręczeniowych, przelewu (cesji) wierzytelności lub innych form zabezpieczenia przewidzianych przez prawo. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Szczegółowe warunki dotyczące pożyczek znajdują się w Regulaminie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG (link do Regulaminu BGK PG).

Dokumenty do pobrania:

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ:

DOKUMENTY FINANSOWE – KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA:

DOKUMENTY FINANSOWE – KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA:

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

 DOKUMENTY POZOSTAŁE: