Regionalna Izba Gospodarcza

zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonania usługi pt. „Wykonanie audytu PK KSU na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”; projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

kapital_ludzki2

Stalowa Wola, 13.01. 2012 r.

 

Regionalna Izba Gospodarcza

Ul. 1-go Sierpnia 26 b

37-450 Stalowa Wola

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert

 

 

Nr KSU : 09/12/2006/183

 

1. Projekt: Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL

2.Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

– „Wykonanie audytu Punktu Konsultacyjnego KSU” zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 4 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU.

Audytowany okres : od 01.10.2011r do 31.01.2012.

Raport z audytu będzie miał formę wydruku komputerowego oraz pliku w formacie MS WORD (*.doc lub *docx).

3.Tryb zamówienia: zlecenie zamówienia na zasadzie wyboru najkorzystniejszej ofert – zapytania ofertowe.

4.Termin i miejsce wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane między 8 a 12 lutego 2012r. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień skwitowania protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

5.Opis warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi spełniać niżej podane warunki uczestnictwa w postępowaniu:

a. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,

b. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d. nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

6. Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców analizując treść złożonej oferty, uwzględniając w szczególności m. in. Zgodność załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń z wymogami przedstawionymi w zaproszeniu do złożenia oferty , co do ich rodzaju i ważności określonych w punkcie 7 zaproszenia do złożenia oferty.

7. Informacja o oświadczeniach i

dokumentach składanych przez wykonawce :

7.1 dokumenty

– Załącznik nr 1 – wypełniony formularz oferty

– Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień Publicznych

7.2 dokumenty dodatkowe

– Potwierdzona kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, poświadczającego, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzającego profil działania wykonawcy który odpowiada profilowi zamówienia objętego postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu wykonawcy. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej kopia umowy spółki lub zgodne oświadczenie wszystkich wspólników o podmiotach wchodzących w skład spółki oraz informację o zasadach reprezentacji spółki.

– Potwierdzona kopia dokumentu/ów poświadczających dysponowanie przez wykonawcę uprawnieniami wymaganymi dla wykonania zamówienia.

Wszystkie dokumenty wraz z załącznikami należy parafować, opisać nr strony i opieczętować pieczęcią firmową.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający ustalił, że zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert zostanie przekazane potencjalnym Wykonawcom, wedle uznania Zamawiającego, osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz zostanie publicznie ogłoszony za pomocą strony internetowej Zamawiającego (www.rig-stw.pl).

9. Termin składania ofert: 20 .01.2012 r. do godz. 11.00

10. Osoba do kontaktu : Małgorzata Kołodziej, Magdalena Płachcińska

tel. 15/844-03-57, e-mail: pk@rig-stw.pl,

11. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert będzie cenna brutto 100% ,

12. Inne informacje:

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. Oferta powinna być złożona na załączonym Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1. Każdy Wykonawca przekłada tylko jedną ofertę. Do sporządzenia oferty należy skorzystać ze wzorów wymienionych w załącznikach. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste pomyłki pisarskie

– oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

– inne pomyłki polegające na niezgodności oferty tj. z zaproszeniem do w wzięcia udziału w postępowaniu, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

– jej treść nie odpowiada treści zaproszenia

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

– zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są oczywistymi omyłkami rachunkowymi

– Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki.

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej www.rig.stalowawola.go3.pl najpóźniej do 20 stycznia 2012r.

11. Miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć w zaadresowanej kopercie na adres Zamawiającego:

Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola lub przesłać droga mailową e-mail: pk@rig-stw.pl, rig@onet.pl,

 

 

 

 

 

 

………………………………………

data i podpis

 

 

 

 

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

 

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5