Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Stalowa Wola, 08.03. 2011 r.

Regionalna Izba Gospodarcza

Ul. 1-go Sierpnia 26 b

37-450 Stalowa Wola

Zaproszenie

do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących materiałów biurowych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego

Nr KSU : 09/12/2006/183

Projekt: Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: materiały biurowe wg załącznika nr 1 (zgodnie z opisem)

Tryb zamówienia: zlecenie zamówienia na zasadzie wyboru najkorzystniejszej ofert – zapytania ofertowe.

Termin składania ofert: 15.03.2011 r. do godz. 11.00

Osoba do kontaktu : Małgorzata Kołodziej, Magdalena Płachcińska

tel. 15/844-03-57, e-mail: pk@rig-stw.pl,

Kryteria oceny ofert: Kryterium oceny ofert będzie cenna brutto 70% czas realizacji 30% ,

Inne informacje: Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. Oferta powinna być złożona na załączonym Formularzu Ofertowym – załącznik nr 2. Każdy Wykonawca przekłada tylko jedną ofertę. Wykonawca ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.rig.stalowawola.go3.pl/ najpóźniej do 16 marca 2011r.

Miejsce składania ofert: Biuro Regionalnej Izby Gospodarczej, ul. 1-go Sierpnia 26b,

37-450 Stalowa Wola lub przesłać droga mailową e-mail: pk@rig-stw.pl, rig@onet.pl,

 

………………………………………

data i podpis