Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie zaprasza
do udziału w projekcie

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA”

Uczestnicy projektu:

  • Przedsiębiorcy i delegowani przez nich pracownicy firm z branż lotniczej oraz w jakikolwiek sposób powiązanych z branżą lotniczą, mających jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim.

Szkolenia:
Uczestnik projektu ma do wyboru jedno ze szkoleń, które realizowane będzie na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

  1. CAD – projektowanie 3D i 2 D, modelowanie bryłowe i powierzchniowe, złożenia (60 h),
  2. CAM – programowanie automatyczne na podstawie modelu 3D (60h),
  3. CAE – komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich metodą elementów skończonych (MES) w odniesieniu do komponentów lotniczych (60 h),
  4. CNC – programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, podstawy programowania oraz zaawansowane metody programowania cykli obróbkowych i pomiarowych, programowanie parametryczne, programowanie dialogowe (układy sterowania CNC: Sinumerik, Heidenhain, Haas) (60h),
  5. Metrologia techniczna – podstawy metrologii technicznej, obsługa podstawowych przyrządów i systemów pomiarowych (pomiary chropowatości powierzchni, gwintów, odchyłek walcowości
    i okrągłości, itp.), statystyczna kontrola procesu, techniki pomiarów, nadzorowanie przyrządów pomiarowych. (60 h),
  6. Współrzędnościowa Technika Pomiarowa – programowanie i obsługa współrzędnościowych maszyn pomiarowych ZEISS typu VISTA i ACCURA II wyposażonych w oprogramowania: Calypso, Holos, Blade Pro i Gear Pro, pomiary m.in. powierzchni krzywoliniowych, piór łopatek turbin i kół zębatych, skaningowe głowice pomiarowe (VAST XT,VAST XXT), programowanie w trybie off-line (60h).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Cel projektu:
Zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży lotniczej oraz powiązanych z branżą lotniczą z województwa podkarpackiego poprzez objęcie minimum 20 przedsiębiorstw i ich 560 pracowników wsparciem szkoleniowym z zakresu technik CAD/CAM/CAE/CNC/MT związanym z realizowanymi procesami rozwojowymi ukierunkowanymi na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych.


WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA OFEROWANE
W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE!

www.nowoczesnetechnologie-rarr.pl