narodowa_strategia_spojnosci_bw

Regionalna Izba Gospodarcza

Sprostowanie do zapytania ofertowego 1/2013/IOB dotyczącego usługi polegającej na organizacji imprezy promocyjnej dla około 200 osób w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wyjaśnienia:

Liczba osób: około 200 osób należy rozumieć jako minimum 200 osób, natomiast maksymalnie 220 osób.

Poniżej zamieszczono treść zmian w zapytaniu ofertowym 1/2013/IOB oraz treść zapytania ofertowego 1/2013/IOB po zmianie.

 

Załącznik nr 1,2,3,4

Zapytanie ofertowe

Zmiany w zapytaniu