aa11

16.04.2015 r.

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG z dniem 16.04.2015r. nabór wniosków zostaje wstrzymany ze względu na brak środków.

 

 

Nowa Oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG:

W dniu 30 października 2012 r. została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Regionalną Izbą Gospodarczą umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”.

Budżet projektu przeznaczony na udzielanie pożyczek wynosi 9 216 250,00 PLN i jest skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, realizujących inwestycję na terenie administracyjnym województwa podkarpackiego i posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Nowością jest możliwość skorzystania z pożyczek na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla poniższych grup przedsiębiorców:

przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i działający poniżej 1 roku

przedsiębiorcy wdrażający przedsięwzięcia innowacyjne .

Kwota pożyczki: od 10.000 do 400.000 złotych

Przeznaczenie: Środki finansowe z udzielonej przez Fundusz pożyczki mogą być wykorzystywane na finansowanie następujących rodzajów wydatków, związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą:

Wydatki na środki inwestycyjne

Wydatki na środki obrotowe (pod warunkiem, że finansować będą wydatki o charakterze rozwojowym).

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna) nie może być przeznaczona na zakup środków transportu drogowego towarów podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu.

Pożyczka preferencyjna udzielona zostaje na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października2011r. sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (Dz. U. z 2011 nr 245 poz. 1461 z późn.zm.)

Pożyczka preferencyjna udzielona jest jako pomoc de minimis na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis.

Warunki:

• spłata przez okres do 60 miesięcy;

• możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału;

• oprocentowanie:

na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna) – 2%

na warunkach rynkowych – od 3,16% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 6,16% w skali roku) (oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp referencyjnych);

• zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, poręczenie funduszy doręczeniowych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, kaucji lub innych form zabezpieczenia przewidzianych przez prawo. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Szczegółowe warunki dotyczące pożyczek znajdują się w Regulaminie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG (link do Regulaminu RPO WP II).

Zespół Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG RPO WP II:

 

Dyrektor RIG:

Jolanta Budkowska

Tel: 15 844 03 57

e-mail: rigfpozyczkowy@onet.pl

 

Specjaliści:

Magdalena Płachcińska

Tel: 15 813 84 33

e-mail: rigfpozyczkowy@onet.pl, mplchcinska@rig-stw.pl

Małgorzata Kołodziej

Tel: 15 813 84 33

e-mail: rigfpozyczkowy@onet.pl, mkolodziej@rig-stw.pl

 

Analityk ds. rozliczeń

Marta Partyka

Tel: 15 813 84 33

e-mail: rigfpozyczkowy@onet.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:30 – 15:30.