Plakat_A2_Sukces_i_niezal

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 25.02.2013 r. do 14.03.2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu:

  • Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg

 

Punkty Rekrutacyjne:

  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów
  • Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Skargi 7/1, Przemyśl
  • Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Lewakowskiego 14, Krosno

 

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu lub w Punktach Rekrutacyjnych w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) i opisanej kopercie (wzór opisu koperty – załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

Dla Dokumentacji Rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do TARR S.A.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny – (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwaw projekcie)
  2. Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej – ważne jeden miesiąc od daty wydania – (załącznik do Formularza rekrutacyjnego)

Formularz rekrutacyjny do projektu można pobrać ze strony internetowej projektu www.sukcestarr.pl (zakładka: Do Pobrania) lub otrzymać w Biurze Projektu.

Każda osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Zapraszamy osoby:

Bezrobotne zarejestrowane w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy

  • w wieku poniżej 25 lat
  • w wieku 50 +
  • osoby niepełnosprawne

zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego