rozwoj_polski_wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

 

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, że z dniem 01 lutego 2012 roku rozpoczęła realizację projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów.

Czas trwania projektu wynosi 3 lata (01.02.2012 r. – 31.01.2015 r.).

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej w Polsce Wschodniej poprzez dynamiczny rozwój Klastra Spawalniczego „KLASTAL”.

 

 

Projekt

 

Tytuł projektu

„Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” ” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej w Polsce Wschodniej poprzez dynamiczny rozwój Klastra Spawalniczego „KLASTAL”.

Cel główny projektu jest zbieżny z Celem głównym Działania I.4 Promocja i współpraca – komponent współpraca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zdefiniowanym jako: „zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej”.

Powołanie i rozwój powiązania kooperacyjnego funkcjonującego obecnie na terenie dwóch z pięciu województw Polski Wschodniej oraz dążność do sukcesywnego rozszerzania go o kolejnych członków z pozostałych województw Polski Wschodniej przyczyni się do realizacji celu strategicznego polityki rozwoju Polski Wschodniej, jakim jest wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tego obszaru poprzez tworzenie silnych i długotrwałych więzi. Projekt wpisuje się również w cel Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Aktualne skupienie w klastrze podmiotów z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej województw wschodnich m.in. poprzez działanie w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój przedsiębiorczości. Rozwijany w ramach realizacji projektu klaster skupiał będzie firmy z sektora MŚP, jednostki naukowe oraz IOB; wpisze się tym samym zarówno w wytyczone w ramach ww. celu głównego Działania I.4 „podejmowanie i umacnianie współpracy między podmiotami regionalnej nauki i gospodarki oraz samorządu terytorialnego w ramach sieci współpracy i inicjatyw klastrowych”, jak i w cel główny osi I PO RPW, tj. „stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy”. Podejmowane w ramach powołanego Klastra działania, mające na celu wspólne wypracowanie przez członków Klastra nowoczesnych rozwiązań technologicznych w spawalnictwie, sprzyjających osiągnięciu lepszej pozycji rynkowej firm skupionych w Klastrze i wzrostowi ich konkurencyjności, sprzyjał będzie poziomemu i pionowemu transferowi wiedzy, umożliwi również rozwój procesów innowacyjnych i poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Celami szczegółowymi (bezpośrednimi) związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będzie:

 1. Utworzenie biura klastra funkcjonującego na podstawie wdrożonego w ramach projektu sprawnego systemu zarządzania oraz opracowanych dokumentów strategicznych.
 2. Stworzenie i wykreowanie wspólnej silnej marki produktów spawalniczych z Polski Wschodniej.
 3. Dywersyfikacja usług świadczonych przez firmy współtworzące Klaster, stworzenie podstaw do wdrażania nowych innowacyjnych produktów/usług, poprawy jakości i funkcjonalności produktów/usług istniejących, usprawnienia procesów produkcyjnych dzięki wykorzystaniu wyników prac b+r przeprowadzonych na zlecenie klastra.
 4. Określenie stanu rozwoju i potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie spawania poprzez zlecenie analiz i raportów.
 5. Poprawa dostępu do finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej członków należących do Klastra.
 6. Zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami i IOB.
 7. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z partnerami z kraju i z zagranicy, w tym partnerami biznesowymi, innymi Klastrami oraz jednostkami B+R.
 8. Identyfikacja aktualnych priorytetowych kierunków rozwoju branży spawalniczej w regionach Polski Wschodniej.
 9. Promocja Polski Wschodniej na arenie krajowej i międzynarodowej jako regionu dysponującego zaawansowanym technologicznie, nowoczesnym spawalnictwem.

Cel szczegółowy 1 będzie realizowany poprzez organizację i funkcjonowanie Biura Klastra, w tym zatrudnienie 4 osób (Dyrektora Biura Klastra, Asystenta Dyrektora, Specjalisty ds. finansów, współpracy oraz Specjalisty ds. komunikacji i promocji), a także opracowanie dokumentów, tj.: „Strategii rozwoju i współpracy Klastra”, „Strategii Marketingowej Klastra” oraz „Strategii monitoringu i ewaluacji”. Organizacja i funkcjonowanie Biura Klastra obejmie m.in. wynajęcie powierzchni biurowej, zakup środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, koszty związane z podróżami służbowymi, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych i teleinformatycznych. „Strategia rozwoju i współpracy Klastra”, będzie zawierała m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wewnętrznej porozumienia kooperacyjnego i zasad współpracy członków oraz wizję i cele funkcjonowania powiązania w okresie min. 5 letnim; „Strategia monitoringu i ewaluacji Klastra” określi m.in. sposoby i narzędzia kontrolowania prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Klastra, identyfikacji zagrożeń w sprawnym działaniu porozumienia.

Cel szczegółowy 2 będzie zrealizowany dzięki opracowaniu „Strategii marketingowej klastra, w której wskazane zostaną m.in. analizy i dobór narzędzi marketingowych oraz promocyjnych do wykorzystania w rozwoju klastra, sposoby zbudowania silnej marki produktów spawalniczych z Polski Wschodniej, przekonania do niej odbiorców i utrwalenia jej w społecznej świadomości.

Cel ten będzie realizowany również przy okazji zaplanowanych w projekcie działań mających na celu m.in. przedstawienie i promocję potencjału Klastra Spawalniczego „KLASTAL” i pozyskanie jego nowych członków, tj. publikacje w prasie, internetową kampanię banerową oraz organizację spotkań kooperacyjnych (6), seminariów konsultacyjno – informacyjnych (4) i misji gospodarczych (3), gdzie pokazanie osiągnięć stricte merytorycznych klastra (np. opracowanie nowoczesnych technologii spawania dzięki podjętym pracom b+r czy dysponowanie oprogramowaniem umożliwiającym potwierdzenie ich powtarzalnej jakości przemysłowej) będzie nosiło znamiona popularyzacji spawalnictwa wschodniopolskiego jako innowacyjnego i konkurencyjnego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Cel szczegółowy 3 i 5 będzie realizowany poprzez: zakup licencji oprogramowania (3 różne licencje oprogramowania) niezbędnego do zwiększenia efektywności wdrażania innowacji technologicznych i procesowych wśród członków klastra oraz testowania usług spawalniczych wykonywanych innowacyjnymi technologiami opracowanymi na zlecenie klastra; zakup serwera wraz z oprogramowaniem, na którym oprogramowanie powyższe zostanie zainstalowane (1 sztuka) oraz zakup notebooków dla członków klastra, które umożliwią nieograniczone i pełne korzystanie z systemów komunikacyjnych oraz oprogramowania zakupywanego w ramach projektu (10 szt.).

Cel szczegółowy 4 będzie realizowany dzięki przeprowadzonemu badaniu stanu i perspektyw rozwoju branży spawalnictwa oraz badaniu wśród firm zrzeszonych w Klastrze potrzeb kadrowych, w tym wiedzy i kompetencji, jakie będą musieli posiadać pracownicy tych firm za 5 lat, w związku z planowanymi do wdrożenia innowacjami produktowymi i procesowymi. Realizacja celu będzie następowała również poprzez trudne do zmierzenia działania lobbingowe podejmowane przez klaster na szczeblu krajowym, zmierzające do dostosowania systemu szkolenia spawaczy w kraju do systemu szkolenia ich w Unii Europejskiej i na świecie, tak aby zniwelować obecny deficyt odpowiednio wykształconych kadr w przedsiębiorstwach aspirujących do stosowania najbardziej zaawansowanych technologii spawalniczych.

Cel szczegółowy 6 będzie realizowany poprzez następujące działania: prowadzenie wdrożeń wyników badań b+r zleconych przez Klaster dotyczących opracowań innowacyjnych technologii spawania, oraz zbudowanie w świadomości krajowych i zagranicznych odbiorców świadomości silnej marki produktów spawalniczych z Polski Wschodniej. Bezpośrednie zacieśnienie kontaktów będzie się dokonywało również dzięki cyklicznym spotkaniom członków klastra w ramach funkcjonowania biura (6 spotkań kooperacyjnych), organizowanym wspólnie seminariom informacyjno-konsultacyjnym (4 w czasie realizacji projektu) oraz wspólnym wyjazdom na zagraniczne misje gospodarcze (3 w czasie realizacji projektu).

Cel szczegółowy 7 będzie realizowany poprzez organizację misji branżowych, jak również spotkań tematycznych członków klastra. W okresie realizacji projektu zaplanowano 3 misje branżowe oraz 4 seminaria informacyjno-konsultacyjne.

Cel szczegółowy 8 realizowany będzie poprzez opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra, tj. „Strategii rozwoju i współpracy Klastra”, oraz analizy sytuacji branży spawalniczej dla Polski Wschodniej. Opracowane dokumenty będą wskazywały na kierunki i działania priorytetowe dla branży spawalniczej oraz podmioty predestynowane do realizacji tych działań. Analiza branży dzięki zastosowanym metodom ilościowym i jakościowym dostarczającym szczegółowych danych nt. obecnej sytuacji w branży i wiarygodnych scenariuszy sytuacji, które mogą zajść w branży w najbliższym czasie, pozwoli wytyczyć kierunki działania skupionych wokół niej podmiotów.

Cel szczegółowy 9 realizowany będzie poprzez zorganizowanie akcji promocyjno-informacyjnej, trwającej przez cały okres trwania projektu (01.02.2012 r. – 31.01.2015 r.), realizowanej zgodnie z opracowaną „Strategią promocji”. Mierzenie tego celu odbywać się będzie poprzez liczbę spójnych systemów identyfikacji wizualnej Klastra (1 system), liczbę zorganizowanych w ramach projektu akcji promocyjno-informacyjnych (1 akcja prowadzona przez cały okres realizacji projektu), liczbę zorganizowanych konferencji (2 konferencje: inauguracyjna i podsumowująca), liczbę stworzonych i aktualizowanych stron www/portali informacyjno-komunikacyjnych, liczbę pakietów dwujęzycznych materiałów informacyjnych (2000 szt. ulotek i 2000 szt. folderów dystrybuowanych przez cały okres trwania projektu), liczbę plakatów (dystrybuowane przez cały okres trwania projektu, 500 sztuk), liczbę artykułów sponsorowanych w prasie branżowej (publikowane po 2 rocznie) oraz liczbę kampanii pozycjonowania w internecie w tym kampanii banerowych na portalach branżowych (1 kampania). W osiągnięciu celu istotne znaczenie będzie miało również uczestnictwo w misjach branżowych (3 misje w czasie realizacji projektu), a także i organizacja seminariów (4 seminaria) i spotkań kooperacyjnych (6 spotkań).

Przedmiot projektu

Przedmiotem Projektu są działania mające na celu dynamiczny rozwój współpracy w ramach KS „KLASTAL”.

Grupą docelową Projektu są obecni i potencjalni członkowie KS „KLASTAL”, tj. przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie spawalnicze z regionu Polski Wschodniej, jednostki naukowo-badawcze specjalizujące się w technologiach spawania ( w tym Politechnika Rzeszowska) oraz instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego i na rzecz innowacyjności ( w tym Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Stalowej Woli oraz Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.).

Zakres Projektu obejmuje realizację komplementarnych działań, które bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia głównego celu. Zakres ten obejmuje działania na rzecz rozwoju innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej i popularyzację marki „KLASTAL” jako synonimu wysokojakościowych usług spawania opartych na innowacyjnych technologiach. Służyć temu będą działania mające na celu wzmocnienie istniejącego porozumienia kooperacyjnego różnych aktorów życia gospodarczego związanych ze spawalnictwem oraz jego rozszerzenie o nowych członków i partnerów biznesowych, dzięki czemu nastąpi wzrost jakości spawalnictwa w Polsce Wschodniej, stanowiący podstawę do sprzęgnięcia go z branżami strategicznymi regionu i harmonijnego rozwoju Polski Wschodniej, tj.:

 1. Zarządzanie projektem: osoby stanowiące obecny lub planowany personel Wnioskodawcy, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami i zaplecze techniczno-merytoryczne
 2. Utworzenie i funkcjonowanie biura klastra: wynajem pomieszczenia na biuro klastra, zatrudnienie personelu obsługującego biuro i koordynującego działania w ramach klastra, koszty utrzymania biura oraz wyposażenia.
 3. Opracowanie dokumentów operacyjnych klastra: zlecenie opracowania firmie/ekspertom.
 4. Promocja klastra i popularyzacja idei klasteringu:
  • kampania promocyjno-informacyjna i promocja idei klasteringu (ulotki, foldery – łącznie 4000 szt., plakaty – 500 szt., publikacje w prasie – 5 szt., kampania internetowa/banerowa – 1 na kwartał); zlecenie realizacji kampanii promocyjnej w prasie i internecie; tłumaczenie – zlecenie zawodowemu tłumaczowi.
  • konferencje projektowe: organizacja 2 konferencji (inaugurującej i podsumowującej) otwartych, popularyzujących wiedzę o spawalnictwie, realizowanym projekcie oraz KS „KLASTAL”;
  • zlecenie stworzenia i utrzymania portalu informacyjno-komunikacyjnego klastra: opracowanie portalu i jego utrzymanie w okresie realizacji projektu. Portal pełnił będzie funkcję strony klastra oraz intranetu w którym zbierane będą informacje i materiały dla członków, w ramach którego odbywać się będzie komunikacja pomiędzy członkami i poprzez który członkowie klastra uzyskają dostęp do funkcjonalności zakupywanego oprogramowania inżynierskiego.
 5. Budowanie siły i potencjału klastra oraz konkurencyjności skupionych w nim przedsiębiorstw poprzez: zakup wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, know – how, w szczególności zlecenie przeprowadzenia badań i ekspertyz w zakresie:
  • zakup środków trwałych przeznaczonych do użytku na czas realizacji projektu oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu, w tym licencji oprogramowania;, serwera oraz zestawów komputerowych umożliwiających korzystanie z nich;
  • zlecenie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych na określone tematy badawcze wynikające z potrzeb branży/klastra;
  • zlecenie realizacji usług doradczych dla członków klastra (m.in. doradztwo prawne, marketingowe, procesy certyfikacji, systemy jakości, nowoczesne metody zarządzania, oprogramowanie specjalistyczne, finansowanie inwestycji i b+r itp.
 6. Działania wspierające funkcjonowanie klastra, obejmujące działania lobbingowe na rzecz wprowadzenia do obowiązującego katalogu zawodów zawodu spawacza oraz zmierzające do precyzyjnego wskazania wymagań dotyczących wykształcenia i kompetencji kadr niezbędnych w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie spawania, zlecenie opracowania analizy stanu i perspektyw rozwoju sektora oraz potrzeb kadrowych w następnych latach działalności członków klastra; podejmowanie tematyki potrzeby dostosowania kształcenia polskich spawaczy do wymagań europejskich podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań członków klastra z podmiotami prawodawczymi, samorządem, przedstawicielami Ministerstwa Edukacji itp.
 7. Ekspansja i internacjonalizacja Klastra Spawalniczego „KLASTAL” na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym:
  • organizację seminariów informacyjno-konsultacyjnych na terenie Polski Wschodniej, ogólnodostępne seminaria mające na celu prezentacje innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej, wymianę myśli technicznej w tym zakresie i promocję marki „KLASTAL”;
  • organizacja spotkań kooperacyjnych na terenie Polski Wschodniej, spotkania organizowane w różnych miejscowościach Polski Wschodniej, do uczestnictwa w których zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm stosujących technologie spawalnicze, potencjalni nowi członkowie klastra.
  • organizację zagranicznych misji gospodarczych, organizacja misji jako narzędzia kreowania zmian w spawalnictwie regionu przez bezpośrednie zapoznanie z osiągnięciami w tej branży w innych krajach i dobrymi praktykami w tym zakresie.

 

Linki (klaster)

Portal główny Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – www.poskawschodnia.gov.pl