Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 13.12.2011r. w sprawie zaprojektowania

i wykonanie trzech rodzajów kalendarzy promujących realizację przez Regionalną Izbę Gospodarczą projektu pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna

i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Z powodu braku wpływu oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia Regionalna Izba Gospodarcza postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2011r.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.