bgk

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli oraz Podkarpacki Klub Biznesu w Rzeszowie – Partner na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2013 r. – 30.09.2015 r.

Wsparciem zostanie objętych 34 osoby fizyczne (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) zamieszkałe i planujące rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu przewidziano:

I. Bezpłatny udział w bloku szkoleniowo – doradczym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia (12h) w zakresie:

 • prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansów,
 • marketingu.

Doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (4h) w zakresie:

 • pisanie biznesplanu,
 • formy opodatkowania,
 • rejestrowania firmy,
 • obowiązki sprawozdawcze.

Doradztwo po założeniu działalności gospodarczej (10h) w zakresie:

 • rozliczania pożyczek,
 • finansów,
 • marketingu,
 • prawa pracy.

II. Pożyczka preferencyjna – udzielana jako pomoc de minimis na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., na mocy Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 nr 239 poz. 1598 z późn. zm.)

Decyzja o przyznaniu pożyczki przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota pożyczki – 50 000,00 zł.

Nie jest wymagany wkład własny.

Okres kredytowania
Maksymalny okres na jaki może zostać udzielona pożyczka wynosi 5 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 9 m-cy.

Sposób spłaty
Spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych.

Oprocentowanie
Pożyczka preferencyjna – 2%

Przeznaczenie pożyczki
Pożyczka może być przeznaczona na cele:

 • inwestycyjne,
 • obrotowe,
 • inwestycyjno – obrotowe.

Pożyczka nie może być przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa w projekcie oraz przyznania pożyczek znajdują się w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminie Udzielania Pożyczek. Wszystkie dokumenty do projektu dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania 6.2 POKL”

rig_logo podkarpacki_klub_biznesu

Regionalna Izba Gospodarcza

ul. 1-go Sierpnia 26B

37-450 Stalowa Wola

Tel. 15 813 84 33, 15 844 03 57

www.rig-stw.pl

Podkarpacki Klub Biznesu

ul. Karola Lewakowskiego 10

35-119 Rzeszów

tel. 17 853 28 44

www.pkb.net.pl