Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2021/7.3MOF z dnia 06.12.2021 r. – dotyczące usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych

logo 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych złożonych do dnia 20-12-2020r. do godz. 12:00 na potrzeby realizacji zamówienia pn: „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

.

W dniu 20-12-2021 r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na  usługę dostarczenia materiałów biurowych.

 

Informujemy, iż  zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 2.315,11 zł