Przypominamy, iż zgodnie z zapisami § 4 pkt. 14 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

Rozliczanie finansowego wsparcia pomostowego odbywa się czterokrotnie. Pierwsze rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego składane jest po trzecim miesiącu prowadzenia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu działalności gospodarczej, natomiast kolejne rozliczenia składane są co trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej (§ 4 pkt. 14 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI). 

Pierwsze rozliczenie dotyczy pierwszego kwartału tj. 1, 2 i 3 transzy finansowego wsparcia pomostowego.

Należy pamiętać, że okresem sprawozdawczym, za który Uczestnicy przedstawiają wydatki to pierwsze 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

Początek okresu rozliczeniowego to dzień podpisania umowy – ostatni dzień okresu rozliczeniowego przypada na jeden dzień wcześniej w danym kwartale prowadzenia działalności gospodarczej, niż termin podpisania umowy.

Przykład:

Pierwsze rozliczenie dla umów podpisanych w dniu 28.04.2022 r. jest okres sprawozdawczy od  28.04.2022 r. do 27.07.2022 r.

Pierwsze rozliczenie dla umów podpisanych w dniu 01.06.2022 r. jest okres sprawozdawczy od  01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Rozliczenie poniesionych wydatków ww. kwartale w ramach finansowego wsparcia pomostowego, polegać będzie na złożeniu przez Uczestnika/czkę projektu Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego (w zakładce do pobrania) wraz z kopią dokumentów księgowych (np. faktur, rachunków itp.) oraz wyciągami bankowymi potwierdzającymi poniesienie danego wydatku ujętego w zestawieniu a także druków ZUS DRA oraz potwierdzenie zapłaty składek za ZUS (za 3 miesiące). Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą  „Za zgodność z oryginałem”, oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika/czki projektu.

W sytuacji rozliczania paliwa do maszyn, urządzeń i środków transportu wprowadzonych na ewidencję środków trwałych lub wyposażenia do składanego Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego należy dołączyć Ewidencję środków trwałych lub wyposażenia.

Zestawienie należy złożyć w wersji papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem i pieczęcią firmową. Kompletne Zestawienie należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu lub dostarczyć do siedziby RIG w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 26B.

Jednocześnie przypominamy, iż finansowe wsparcie pomostowe rozliczane jest wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Uprzejmie prosimy o dokładną weryfikację dotychczas poniesionych wydatków bowiem kwota finansowego wsparcia pomostowego, nie rozliczona przez Uczestnika/czkę projektu lub wydatkowana niezgodnie z Katalogiem rodzajów kosztów, jakie mogą być sfinansowane z finansowego wsparcia pomostowego (§ 4 Regulaminu) – podlega zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

WAŻNE: Zestawienia wydatków poniesionych   w ramach finansowego wsparcia pomostowego należy złożyć w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego wydatkowania otrzymanego finansowego wsparcia pomostowego. Zestawienie wydatków poniesionych  w ramach finansowego wsparcia pomostowego składane jest jednokrotnie w danym kwartale bez możliwości uzupełnienia.

Oświadczenie Uczestnika projektu podwójne finansowanie

Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego