Osoby wskazane do założenia działalności gospodarczej ze wskazaniem daty planowanego rozpoczęcia działalności jako 28-04-2022 r.


logo

Osoby wskazane do założenia działalności gospodarczej ze wskazaniem daty planowanego rozpoczęcia działalności jako 28-04-2022 r. plik do pobrania, które zadeklarowały w Biznes Planie uruchomienie działalności prosimy o zakładanie działalności gospodarczej od dnia opublikowania niniejszej informacji ze wskazaniem daty planowanego rozpoczęcia działalności jako 28-04-2022 r., która będzie tożsama z datą podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, i niezwłoczne dostarczenie niżej wymienionych dokumentów celem przygotowania i podpisania umowy wsparcia.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, prosimy dostarczyć do biura projektu, nie później niż do wtorku 26-04-2021 do godz. 12:00. Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy wszystkie ww. dokumenty muszą zostać zweryfikowane przez pracowników RIG.

Niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane będzie jako rezygnacja i spowoduje podpisanie umowy z kolejną osobą.

Wykaz dokumentów:

  1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jako datę planowanego rozpoczęcia działalności należy podać 28-04-2022,

  2. Przypominamy, że do wpisu CEIDG należy wpisać dokładnie taki sam kod PKD jak w biznesplanie,

  3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS,

  4. Dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego dla działalności gospodarczej założonej przez uczestnika projektu – (zaświadczenie lub kserokopia umowy z bankiem),

  5. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy)

  6. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis- wg. załączonego wzoru – plik do pobrania

  7. Formularz informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wg. załączonego wzoru – plik do pobrania

  8. Akt ustanawiający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy)

  9. Dokumenty dotyczące poręczyciela

  10. Inne wymagane przez Beneficjenta dokumenty.

Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, bieżącą datą oraz czytelnym podpisem.

Przypominamy również o wyrobieniu pieczęci firmowej, która będzie niezbędna przy podpisywaniu dokumentów projektowych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z biurem projektu.

Godzinę podpisania umowy wskażemy każdemu Beneficjentowi indywidualnie.

Do podpisania umowy i weksla konieczna jest obecność:

beneficjenta wraz ze współmałżonkiem oraz dokumenty tożsamości (do wglądu),

poręczyciela wraz ze współmałżonkiem oraz dokumenty tożsamości (do wglądu).