Termin składania biznesplanów w ramach projektu ”Mój pierwszy biznes jest nadzieją”

logo

  Stalowa Wola 16-03-2022 r.

Informacja

Regionalna Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie:

od 18 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. – dla I GRUPY oraz

od 25 marca 2022 r. do 07 kwietnia 2022 r. – dla II GRUPY.

Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do 15:30.

W przypadku złożenia biznesplanu za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu biznesplanu do siedziby RIG w Stalowej Woli.

 1. Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:

  1. biznesplan powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

  2. biznesplan powinien być wydrukiem jego elektronicznej wersji

  3. biznesplan powinien być napisany w języku polskim,

  4. wszystkie pola biznesplanu powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,

  5. biznesplan wraz załącznikami powinien być złożony w jednym egzemplarzu,

  6. biznesplan powinien być podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach,

  7. do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie załączniki wymienione na końcu biznesplanu,

  8. załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu (stwierdzenie potwierdzam za zgodność z oryginałem wraz datą i podpisem uczestnika projektu),

  9. biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt).

 2. Wykaz załączników, jakie należy dołączyć do biznesplanu:

  1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

  2. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis – jeśli dotyczy,

  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – oryginał,

  4. Elektroniczna wersja biznesplanu na nośniku CD/DVD (plik w formacie doc lub docx).