Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2022/7.3MOF z dnia 07.02.2022 r. – dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją”.


logo

ozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” złożonych do dnia 25-02-2022 r. do godz. 10:00 na potrzeby realizacji zamówienia pn: „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

W dniu 25-02-2022 r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na  usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 31 uczestników szkoleń w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją”.

 

Informujemy, iż  zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 10.880,00 zł