PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT – Przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 31 Uczestników Projektu „Mój pierwszy biznes jest nadziej


logo

Stalowa Wola 18.02.2022 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli informuje, iż przedłuża termin składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”  dla 31 Uczestników Projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” na potrzeby realizacji zamówienia numer 2/2022/7.3MOF z dnia 07.02.2022 r.

W związku z tym zmianie ulegają terminy w ust. 28.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Regionalnej Izby Gospodarczej, ul. 1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2022 r. o godz. 10:00.

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.