Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż rekrutacja do projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” zostaje wydłużona i trwać będzie do 04 lutego 2022 r. do godz. 14:00.


logo

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

INFORMACJA

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż rekrutacja do projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” zostaje wydłużona i trwać będzie do 04 lutego 2022 r. do godz. 14:00.