Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2022/7.3MOF z dnia 07.02.2022 r. – dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (usługa cateringowa) dla 31 uczestników szkoleń w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją”.

logo
Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (usługa cateringowa) dla 31 uczestników szkoleń w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” złożonych do dnia 18-02-2022 r. do godz. 10:00 na potrzeby realizacji  zamówienia pn: „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
.
W dniu 18-02-2022 r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na  usługę polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (usługa cateringowa) dla 31 uczestników szkoleń
w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją”.
.

Informujemy, iż  zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 8.035,20 zł