Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi z zakresu doradztwa zawodowego przy rekrutacji -zapytanie ofertowe nr 1/2022/7.3MOF

logo

Stalowa Wola 14.01.2022 r.


Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert na usługi z zakresu doradztwa zawodowego przy rekrutacji na potrzeby realizacji zamówienia numer 1/2022/7.3MOF

 

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3