Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych -nr 1/2021/7.3MOF

logo

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych na potrzeby realizacji zamówienia numer 1/2021/7.3MOF

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3