Szanowni Klienci!

 

Informujemy, iż w związku z panującą pandemią COVID-19 Regionalna Izba Gospodarcza proponuje dla Przedsiębiorców posiadających pożyczki w ramach poszczególnych projektów następujące wsparcie celowe:

 1. Projekt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ”Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu |Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

  1. Zawieszenie spłaty kapitału i odsetek na okres nie dłużej niż do 6 miesięcy i wydłużenie terminu obowiązywania umowy pożyczki o okres zawieszenia spłaty kapitału i odsetek 

   WNIOSEK do pobrania

 1. Projekt „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ”Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu |Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

  1. Zawieszenie spłaty kapitału i odsetek na okres nie dłużej niż do 6 miesięcy i wydłużenie terminu obowiązywania umowy pożyczki o okres zawieszenia spłaty kapitału i odsetek

   WNIOSEK do pobrania


Zmiany warunków zawartych umów pożyczkowych mogą nastąpić na wniosek Pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że wg oceny Pośrednika Finansowego Pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów
w przyszłości.

Wniosek wraz z danymi finansowymi za rok 2019 oraz kolejne miesiące 2020 r. należy przesłać elektronicznie do Regionalnej Izby Gospodarczej na adres : rig@onet.pl

Rozwiązania wymienione powyżej nie będą stosowane dla Pożyczkobiorców, którzy znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19) w kraju i w związku z tym nie dotrzymywali terminów spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek oraz dla Pożyczkobiorców, którzy zgodnie z zasadami obowiązującymi Pośrednika Finansowego powinni podlegać