Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2020/RIG z dnia 04.03.2020 r. usługi na zakup i dostawę serwera


logo

Stalowa Wola, 19.03.2020 r.

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zakupu i dostawy serwera złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/2020/RIG z dnia 04.03.2020 r. na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej oraz realizowanych i współfinansowanych projektów:

– „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” oraz projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” w ramach: I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy,

– „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „ Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego

Instrument Finansowy Pożyczka Standardowa – Innowacyjna w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe,

– „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka”” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż wpłynęło 7 ofert, z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta.