kapital_ludzki_k

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pożyczki dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – oprocentowanie 0,5%

Okres realizacji projektu w okresie monitorowania trwa od  01.01.2016 r.  do 31.12.2020 r.

Wsparciem w okresie monitorowania zostaną objęte osoby fizyczne (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę) zamieszkałe i planujące rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, w tym osoby pracujące.

W ramach projektu w okresie monitorowania przewidziano wsparcie w postaci:

Pożyczka preferencyjna – udzielana jako pomoc de minimis, jest to pomoc spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Pomoc de minimis dla Pożyczkobiorcy stanowi różnica miedzy oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym i jest wyrażana za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

Decyzja o przyznaniu pożyczki przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota pożyczki – 50 000,00 zł.

Nie jest wymagany wkład własny.

Okres kredytowania
Maksymalny okres na jaki może zostać udzielona pożyczka wynosi 5 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 9 m-cy.

Sposób spłaty
Spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych.

Oprocentowanie
Pożyczka preferencyjna – 0,5%

Przeznaczenie pożyczki
Pożyczka może być przeznaczona na cele:

  • inwestycyjne,
  • obrotowe,
  • inwestycyjno – obrotowe.

Pożyczka nie może być przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Szczegółowe warunki dotyczące przyznania pożyczek znajdują się w Regulaminie Udzielania Pożyczek. Wszystkie dokumenty do projektu dostępne są w zakładce Fundusz Pożyczkowy – Dokumenty do pobrania działanie 6.2 POKL w okresie monitorowania , a także w siedzibie RIG oraz w linku poniżej.

https://rig-stw.pl/category/fundusz-pozyczkowy/do-pobrania-6-2-pokl-w-okr-monitorowania/