Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego 4/2017/RPOWP II z dnia 25.10.2017 r

logo20150317

  Dot. Zapytania ofertowego 4/2017/RPOWP II z dnia 25.10.2017 r. dotyczące usługi dostawy szaf biurowych na potrzeby  realizacji  projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś  priorytetowa I  ,, Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy.

 

 

 Uzasadnienie :

W ramach postepowania wpłynęła jedna oferta.

 Powodem unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia jest niespełnienie warunku określonego w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego 4/2017/RPOWP II z dnia 25.10.2017 r. przez oferenta