Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2017/RPOWP II oraz 2/2017/RPOWP I z dnia 24.08.2017r –  dotyczące usługi  opracowania projektu banera  internetowego i umieszczenia go na regionalnym portalu  30 dni w 2017 roku

woj podkarpackie
Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi  opracowania projektu banera  internetowego i umieszczenia go na regionalnym portalu  30 dni w 2017 roku  na potrzeby realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” oraz projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy.

Informujemy, iż wpłynęły 4 oferty ( w tym jedna nie podlegająca ocenie – wpłynęła po terminie) z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta ( rozstrzygnięcie ofert do pobrania).