Art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami), nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy „jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000zł (…)”.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Gospodarki „pod pojęciem jednorazowa wartość transakcji należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami”.

 

W związku z powyższym:
•    nie ma możliwości uznania płatności dokonanej gotówką między przedsiębiorcami za wydatek kwalifikowany jeżeli jej wartość przekracza równowartość 15 000 zł; dotyczy to również poszczególnych rat danej transakcji płaconych gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji w rozumieniu ustawy przekracza równowartość 15 000 zł, ponieważ ustawa zobowiązuje do płacenia za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy również w przypadku, gdy taka transakcja jest podzielona na raty.