Unieważnienie zapytania dotyczącego  dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych RPO WP II    -nr 3/2016/RPOWP II

logo20150317

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż unieważnia zapytanie  dotyczące usługi polegającej na dostarczeniu materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach realizowanego projektu

 pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.