narodowa_strategia_spojnosci_bwRegionalna Izba Gospodarcza unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej/cateringowej podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób realizowanej w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu ” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I ,, Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu ze względu na mało sprecyzowane wymagania dotyczące menu będącego przedmiotem zamówienia oraz nie otrzymania od wszystkich Wykonawców złożonych ofert wyjaśnień dotyczących ilości sztuk i gramaturę do każdej pozycji dań przypadających na osobą.