Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” od 12.05.2014 r. wznawia nabór wniosków o udzielanie pożyczek – dostępna pula środków 1 000 000,00 PLN. Nabór potrwa do wyczerpania środków na udzielanie pożyczek.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt„ Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” nabór wniosków zostaje wstrzymany. Informacja o wznowieniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej RIG.