Fundusze pożyczkowe
RPO I, RPO II, BGK PG
Inwestuj skutecznie w swoja firmę!
Klastal
WSPIERAMY I PROMUJEMY CZŁONKÓW KLASTALU
Dołącz do nich i daj szanse swojemu biznesowi!
Fundusz pożyczkowy

2017-09-01 Działanie 6.2 POKL w okresie monitorowania

This page as PDF
kapital_ludzki_k

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w okresie monitorowania realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli oraz na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Okres realizacji projektu w okresie monitorowania 01.01.2016 r. – 31.12.2020 r.

Wsparciem w okresie monitorowania zostaną objęte osoby fizyczne (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę) zamieszkałe i planujące rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu w okresie monitorowania przewidziano wsparcie w postaci:

Pożyczka preferencyjna – udzielana jako pomoc de minimis, jest to pomoc spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Pomoc de minimis dla Pożyczkobiorcy stanowi różnica miedzy oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym i jest wyrażana za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.


Decyzja o przyznaniu pożyczki przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota pożyczki – 50 000,00 zł.

Nie jest wymagany wkład własny.

 

Okres kredytowania
Maksymalny okres na jaki może zostać udzielona pożyczka wynosi 5 lat z możliwością karencji
w spłacie kapitału do 9 m-cy.

 

Sposób spłaty
Spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych.

Oprocentowanie
Pożyczka preferencyjna – 0,5%

 

 

Przeznaczenie pożyczki
Pożyczka może być przeznaczona na cele:

  • inwestycyjne,
  • obrotowe,
  • inwestycyjno – obrotowe.

Pożyczka nie może być przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Szczegółowe warunki dotyczące przyznania pożyczek znajdują się w Regulaminie Udzielania Pożyczek. Wszystkie dokumenty do projektu dostępne są w zakładce Fundusz Pożyczkowy – Dokumenty do pobrania działanie 6.2 POKL w okresie monitorowania , a także w siedzibie RIG oraz w linku poniżej.

http://rig-stw.pl/category/fundusz-pozyczkowy/do-pobrania-6-2-pokl-w-okr-monitorowania/

rig_logo

Regionalna Izba Gospodarcza

ul. 1-go Sierpnia 26B

37-450 Stalowa Wola

Tel. 15 813 84 33, 15 844 03 57

www.rig-stw.pl

 


 "Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA